eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpływa na bilans ekonomiczny szpitala w świadomości jego pracowników?

Małgorzata M. Machaj
,
Jacek Lorkowski
,
Ireneusz Kotela

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 178–182
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Jednym z przepisów regulujących zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która definiuje niepełnosprawność, skupiając się przede wszystkim na możliwości wykonywania pracy.

Cel pracy: Ocena świadomości efektów finansowych zatrudniania osób niepełnosprawnych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie wśród pracowników szpitala.

Materiał i metody: Grupę badaną i kontrolną stanowiły osoby pracujące w szpitalu. Populacja badanych pracowników składała się z 247 osób, w tym z 194 kobiet i 53 mężczyzn, w wieku 25–60 lat. Grupę badaną stanowiły osoby niepełnosprawne, natomiast grupę kontrolną – współpracownicy osób niepełnosprawnych obojga płci i w analogicznym wieku. W odrębnej grupie znalazło się 60 osób z kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Dla grupy badanej i kontrolnej sporządzono ankietę dotyczącą problematyki uwarunkowań ekonomicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wyniki zestawiono z danymi z kwestionariusza dla kadry zarządzającej oraz danymi statystycznymi funkcjonowania szpitala. Zastosowano metody statystyki matematycznej.

Wyniki: Stwierdzono rozbieżności pomiędzy grupą badaną a kontrolną oraz pomiędzy wynikami statystycznymi funkcjono­wania szpitala w przypadku oceny osób niepełnosprawnych jako pracowników w zakresie obciążeń dla przedsiębiorstwa: korzys­tania ze zwolnień lekarskich, ogólnie pojętych przerw w pracy, dodatkowego urlopu, dostępności do badań specjalistycznych w godzinach pracy oraz zysków, w szczególności zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy i dofinansowania do wynagrodzeń.

Wnioski: Istnieje znacznego stopnia rozbieżność pomiędzy wyobrażeniami menadżerów i pracowników o przywilejach pracowników niepełnosprawnych a ich rzeczywistą skalą. Zauważono niezrozumienie i brak znajomości obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych u znacznej części pracowników i menadżerów.

Introduction: One of the regulations governing employment on the open labour market is the Act for vocational and social rehabilitation and employment of people with disabilities, which defines disability in the context that it impacts upon a person’s ability to work.

Aim of the research: To evaluate the level of hospital staff awareness of the financial impacts of employing people with disabilities at the Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior in Warsaw.

Material and methods: The sample and control groups consisted of people working at the hospital, comprising 247 individuals, including 194 women and 53 men, aged between 25 and 60 years. The sample group consisted of people with disabilities. The control group consisted of colleagues with disabilities, of both sexes, and of the same age range. There was also a separate sample group comprising 60 people from middle management and senior management. The sample and control groups were provided with a questionnaire about issues relating to the economic aspects of employing people with disabilities. The results were compared with data from the questionnaire for management and from hospital statistics. The methodology of mathematical statistics was used.

Results: Discrepancies were found between sample and control groups, and hospital statistics pertaining to people with disabilities as employees in terms of the burden placed on the business, such as sick leave, breaks from work in the general sense, additional leave, accessing specialist tests during working hours, and earnings, in particular reimbursement of the cost of workplace equipment and funding for salaries.

Conclusions: There is a significant degree of divergence between managers’ and employees’ notions of privileges for disabled workers and their actual scale. There is misunderstanding and lack of knowledge of the applicable provisions of the Act for the Vocational and Social Rehabilitation and Employment of People with Disabilities amongst a considerable portion of employees and managers.
słowa kluczowe:

niepełnosprawność, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, niepełnosprawny, dofinansowanie

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe