eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Czynniki determinujące kontrolę bólu u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych

Łukasz Dziki
,
Jolanta Glińska
,
Ewa Borowiak
,
Małgorzata Krzemińska
,
Adam Dziki

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 26-31
Data publikacji online: 2017/04/12
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Każda interwencja chirurgiczna wiąże się z odczuwaniem przez pacjenta dolegliwości bólowych. Ból niewystarczająco kontrolowany może prowadzić do przedłużenia cierpienia pacjenta, wydłużenia rehabilitacji, a także zwiększenia liczby powikłań.

Cel pracy: Ocena wpływu wybranych czynników na umiejscowienie kontroli bólu.

Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiło 90 pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, 30 kobiet i 60 mężczyzn, w wieku od 18. roku życia. Dane zbierano przy użyciu kwestionariusza przekonań na temat kontroli bólu oraz skali oceny bólu. Narzędziem badawczym była autorska ankieta metrykalna, kwestionariusz przekonań na temat kontroli bólu BPCQ, a także 11-stopniowa wzrokowo-analogowa skala oceny bólu (Visual Analogue Scale – VAS).

Wyniki: W badaniu dominowały osoby w grupie wiekowej 50–70 lat. Wszyscy respondenci odczuwali dolegliwości bólowe. Większość pacjentów bez względu na płeć określała dolegliwości bólowe na poziomie umiarkowanym. Operowani wraz z wiekiem rzadziej odczuwali silny ból.

Wnioski: Umiejscowienie kontroli bólu uzależnione jest od wieku pacjenta i charakteru bólu. Operowani wraz z wiekiem oraz z większym nasileniem dolegliwości bólowych częściej wskazywali na lekarza jako na osobę, od której oczekują pomocy w kontroli bólu. Płeć pacjenta, rozpoznanie lekarskie i doba po zabiegu kardiochirurgicznym nie różnicują umiejscowienia bólu w wyniku wewnętrznej kontroli jako wyniku wpływu lekarza i przypadkowych zdarzeń.

Introduction: Each surgical intervention is associated with the subject feeling pain. Pain not adequately controlled may lead to longer patient suffering, rehabilitation lengthen and the increase in the number of complications.

Aim of the study: Rating the effect of selected factors on the location of pain control.

Material and methods: The study group consisted of 90 patients after cardiac surgery. Data were collected using a questionnaire beliefs about pain control and pain assessment scale. The research tool was authored The register survey questionnaire beliefs about pain control BPCQ, as well as 11-step rating scale of pain, visual-analog (Visual Analogue Scale – VAS).

Results: The study was dominated by people in the age group of 50-70 years old. All respondents felt the pain. Most patients regardless of sex, determined the pain at a moderate level. Patients operated with higher age less likely felt strong pain.

Conclusions: The location of pain control is dependent on the patient’s age and nature of the pain. Operated with higher age and more severe pain often pointed to the doctor, as a person from whom they expect help with pain control. Gender of the patient, diagnosis, and medical day after cardiac surgery does not differentiate the location of pain as a result of internal control, the influence of medical and accidental events.
słowa kluczowe:

ból, zabieg operacyjny, kardiochirurgia, kontrola bólu

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.