eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Depresyjność u osób z chorobą nowotworową

Olga Dąbska, Ewa Humeniuk, Aleksandra Krupa

Psychoonkologia 2017, 21 (2): 52-57
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: W ostatnim czasie systematycznie rośnie odsetek osób zmagających się z chorobą nowotworową, która nie pozostaje bez wpływu na stan emocjonalny chorego. Zaburzenia psychiczne dotyczą 30–50% pacjentów onkologicznych, a najczęściej występujące to zaburzenia lękowe i depresyjne.

Cel pracy: Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na poziom depresji u osób leczonych z powodu choroby nowotworowej.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 63 pacjentów onkologicznych. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Obecność i stopień nasilenia objawów depresji badano Inwentarzem Objawów Depresyjnych Becka (Beck Depression Inventory – BDI), który uzupełniono autorskim kwestionariuszem analizującym sytuację socjodemograficzną i zawodową badanych.

Wyniki i wnioski: Przeprowadzona za pomocą kwestionariusza BDI analiza wykazała występowanie depresji umiarkowanej u ponad połowy respondentów (54%, n = 34), a u blisko 1/10 (n = 7) ciężką formę tego zaburzenia. Tylko 1/3 (n = 22) badanych nie doświadczyła objawów depresji i uskarżała się wyłącznie na obniżenie nastroju. Nasilenie objawów depresyjnych determinowały zmienne: miejsce zamieszkania, stan cywilny, aktywność zawodowa. Analiza badań wskazała na brak wpływu takich czynników, jak wiek, poziom wykształcenia, sytuacja materialna. Choroba nowotworowa rzutuje na każdą sferę życia pacjenta. W związku z tym wobec pacjentów onkologicznych powinno być stosowane holistyczne podejście, oparte na współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Introduction: Nowadays more and more people are diagnosed with cancer, which affects emotional states of the affected. Mental disorders affect from 30% to 50% of oncological patients. The most common are anxiety disorders and depression.

Aim of the study was to assess the influence of socio-demographic factors on the level of depression of oncological patients.

Material and methods: The research group consisted of 63 oncological patients. The diagnostic poll method, survey technique was used. The occurrence and intensity level of depression symptoms were measured according to the Beck Depression Inventory (BDI) which was accompanied by the author’s questionnaire analyzing the socio-demographic and professional status of the surveyed.

Results and conclusions: The analysis conducted using the BDI questionnaire revealed the following results: more than half of the surveyed (54%, n = 34) suffered from moderate depression and roughly 1/10 (n = 7) of the surveyed suffered from severe depression. Only 1/3 (n = 22) of the surveyed showed no signs of depression and complained only about low mood. An increase in intensity of depression symptoms was determined by the following variables: place of residence, marital status and professional activity. Age, education level and financial situation had no influence on the intensity of depression among the respondents. Cancer influences every sphere of a patient’s life. Because of this, a holistic approach should be applied when treating such patients and that approach should be based on cooperation of specialists from various fields.
słowa kluczowe:

zaburzenia psychiczne, depresja, nowotwór, pacjenci onkologiczni

referencje:
Stępień A, Trypka E. Zaburzenia psychicznie u chorych na nowotwory w wieku podeszłym. Onkol Prakt Klin 2012; 8: 45-51.
de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M, Zdun-Ryżewska A. Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych. Psychoonkol 2013; 1: 10-15.
Szwat B, Słupski W, Krzyżanowski D. Sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworową a poczucie depresji i nasilenie bólu u chorych objętych opieką paliatywną. Piel Zdr Publ 2011; 1: 35-41.
Stępień R, Wiraszka G. Stan emocjonalny chorych po radykalnym leczeniu chirurgicznym nowotworów złośliwych. Probl Pielęg 2003; 1–2: 78-84.
Mess E, Palewicz M, Lisowska A i wsp. Występowanie depresji u pacjentów z nowotworem płuc. Onkol Pol 2006; 9: 154-157.
Trędzbor B. Zespoły psychopatologiczne. W: Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Krupka-Matuszczyk I, Matuszczyk M (red.). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2007; 29-34.
Kieszkowska-Grudny A. Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie. Oncol Review 2012; 2: 246-252.
Nowicki A, Rządkowska B. Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. Współcz Onkol 2005; 9: 396-403.
Sesiuk A, Rzepiela L. Wybrane zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób nowotworowych. Psychiatr Psychol Klin 2016; 16: 21-26.
von Essen L, Enskar K, Kreuger A i wsp. Self-esteem, depression and anxiety among Swedish children and adolescents on and off cancer treatment. Acta Paediatr 2000; 89: 229-236.
Zawadzki B, Popiel A, Pragłowska E. Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona T. Becka. Psychol Etol Genet 2009; 19: 71-95.
Zając T. Struktura agresji i kontrola emocji u osób z rozpoznaniem depresji. Psychiatr Psychoter 2014; 10: 16-29.
Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Wydawnictwo UWM „Vesalius”, Kraków 2007; 107-116.
Baczewska B, Kropornicka B, Drozd C, Olszak C. Ocena bólu, lęku i depresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej. Przeds Zarz 2013; 14: 7-21.
Czapiński J. Polski Generalny Sondaż Dobrostanu Psychicznego: Badania panelowe 1991–1992. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1993.
Kurowska K, Dahms S, Głowacka M, Haor B. Poczucie koherencji a depresyjność u osób z chorobą nowotworową. Psychogeriatr Pol 2010; 7: 91-98.
Adamczyk N, Makara-Studzińska M, Sidor K i wsp. Problemy psychiczne i społeczne występujące u osób z rozpoznaniem nowotworowym, po zabiegach chemioterapii. Eur J Med Technol 2014; 3: 67-75.
Ziętalewicz U, Kulpa M, Stypuła-Ciuba BJ, Kosowicz M. Funkcjonowanie psychologiczne u kobiet i mężczyzn z chorobą nowotworową. Med Paliat 2014; 3: 145-150.
Stępień RB. Socio-demographic determinants of anxiety and depression levels of women after radical surgical treatment for breast cancer – mastectomy. Probl Pielęg 2007; 15: 20-25.
Polsky D, Doshi JA, Marcus S i wsp. Long-term risk for depressive symptoms after a medical diagnosis. Arch Intern Med 2005; 165: 1260-1266.
Sobieralska-Michalak K, Kowalska J, Tudorowska M. Rodzaje zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Pol Forum Psychol 2016; 21: 432-446.
Krzyżanowski D, Uchmanowicz I, Chybicka A i wsp. Ocena nasilenia bólu, jego charakteru i stresu bólowego oraz prawdopodobieństwo wystąpienia depresji u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Pol Med Rodz 2004; 6: 85-92.
Frączak P. Wybrane aspekty jakości życia u chorych leczonych z powodu złośliwych nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki. Ann Acad Med Stetin 2008; 54: 69-76.
Shankar A, Dracham C, Ghoshal S, Grover S. Prevalence of depression and anxiety disorder in cancer patients: An institutional experience. Indian J Cancer 2016; 53: 432-434.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe