eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Determinanty jakości życia chorych po amputacji kończyny dolnej w przebiegu miażdżycy oraz cukrzycy typu 2

Monika Kadłubowska
1
,
Aleksandra Zawada
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 2: 75-83
Data publikacji online: 2020/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Ocena wybranych aspektów jakości życia chorych po amputacji kończyny dolnej w przebiegu miażdżycy oraz cukrzycy typu 2.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej na oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na oddziale chirurgii ogólnej, oddziale rehabilitacji i w poradni chirurgicznej. Użyto metody sondażu diagnostycznego. W badaniach wykorzystano kwestionariusz The World Health Organization Quality of Life – BREF (WHOQOL-BREF) – kwestionariusz skróconej wersji ankiety oceniającej jakość życia, oraz kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Wyniki poddano analizie statystycznej. Za poziom istotności przyjęto p < 0,05.

Wyniki
Większość pacjentów po amputacji kończyny dolnej ocenia swoją jakość życia jako niską. Respondenci najlepiej oceniają dziedzinę środowiskową, czyli odpowiedzialną za przystosowanie otoczenia, najgorzej dziedzinę fizyczną, w tym możliwość wykonywania czynności dnia codziennego. Na satysfakcję z życia ma wpływ podejmowana aktywność zawodowa. Im wyżej wykonana amputacja, tym chorzy gorzej radzą sobie w czynnościach dnia codziennego. Osoby odczuwający ból w dużym stopniu są mniej zadowolone z życia niż osoby, które go nie doświadczają.

Wnioski
Amputacja istotnie wpływa na obniżenie jakości życia. Szczególne znaczenie mają ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, ból, wysokość amputacji, dostępność środków finansowych i bariery urbanistyczne. Priorytetem w terapii powinna być poprawa zadowolenia z życia chorych, w tym pacjentów z cukrzycą oraz miażdżycą prowadzącą do amputacji.Aim of the study
The assessment of selected aspects of the quality of life of patients who have undergone amputation of a lower extremity in the course of atherosclerosis and type 2 diabetes.

Material and methods
The studies were carried out at the Provincial Hospital in Bielsko-Biała at the Department of Internal Medicine and Diabetology and the Department of General and Vascular Surgery, at the Complex of Health Care Facilities in Żywiec at the Department of General Surgery, the Department of Rehabilitation, and at the Surgical Outpatient Clinic. The studies were carried out using the diagnostic poll method with the use of the WHOQOL-BREF questionnaire and the authors’ own survey questionnaire. The study results were subjected to statistical analysis. The adopted significance level was p < 0.05.

Results
The majority of patients after amputation of a lower extremity assessed their quality of life at a low level. The domain assessed best by the respondents was the environment domain, and the one assessed worse was the physical health domain. Professional activity has an influence on satisfaction with life. The higher the level of amputation, the worse the patients’ ability to cope with everyday activities. Patients experiencing pain are to a high degree less satisfied with life than persons who do not experience it.

Conclusions
Amputation significantly lowers quality of life. The aspects that are of particular significance are the limited possibility of performing everyday activities, pain, the amputation level, the availability of financial resources, and architectural barriers.

słowa kluczowe:

jakość życia, miażdżyca, cukrzyca typu 2, amputacja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.