eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


3/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Dokumentacja medyczna w immunoterapii alergenowej – uwagi prawnika

Justyna Zajdel-Całkowska

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 3: 163–167
Data publikacji online: 2018/09/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zagadnienia dotyczące prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej regulują aktualnie Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie klasycznej lub elektronicznej. Podstawą udzielenia każdego świadczenia zdrowotnego, w tym immunoterapii alergenowej, jest wyrażenie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego świadomej zgody. Zgoda na czynności wchodzące w zakres immunoterapii alergenowej powinna mieć formę pisemną. Ponadto wszelkie czynności związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej i pobieraniem zgody od uprawnionego podmiotu muszą odpowiadać warunkom rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

The principles of keeping, sharing and archiving medical records are currently specified in the Patient Rights and Patient Rights Law and the Regulation of the Minister of Health regarding “medical documentation”. Medical records may be kept in a classical or electronic form. The basis for the provision of any health service, including allergen immunotherapy, is the patient’s or his representative’s statutory informed consent. Consent to activities falling within the scope of allergen immunotherapy should be in writing. In addition, all activities related to the keeping of medical records and the collection of consent from the entity’s entitlement must meet the conditions of the EU regulation on the protection of personal data.
słowa kluczowe:

dokumentacja medyczna, ochrona danych osobowych, świadoma zgoda, oświadczenia pacjenta

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe