eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Funkcjonowanie psychologiczne u kobiet i mężczyzn z chorobą nowotworową

Urszula Ziętalewicz
,
Marta Kulpa
,
Beata J. Stypuła-Ciuba
,
Mariola Kosowicz

Medycyna Paliatywna 2014; 6(3): 145–150
Data publikacji online: 2014/11/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Celem badania była ocena funkcjonowania psychologicznego kobiet i mężczyzn z rozpoznaną chorobą nowotworową.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 572 pacjentów Centrum Onkologii w Warszawie w wieku 19–69 lat z rozpoznanymi nowotworami: układu rozrodczego (26,3%), głowy i szyi (12,5%), układu pokarmowego (12,1%), piersi (10,7%), urologicznymi (9,8%), tkanki i układu nerwowego (7%), płuc (7%), chłoniakami (6,7%), innymi nowotworami (7,9%), leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie. Wśród badanych dominują kobiety (60%), osoby z wykształceniem średnim (39%), mieszkające w dużym mieście (47,8%), pozostające w związkach (75,9%).

Zastosowano Uogólnioną skalę własnej skuteczności, Kwestionariusz poznawczej regulacji emocji, Skalę przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej Mini-MAC, Szpitalną skalę depresji i lęku oraz ankietę dotyczącą zmiennych demograficznych. Grupy kobiet i mężczyzn porównano pod względem badanych zmiennych z zastosowaniem testu t Studenta dla prób niezależnych.

Wyniki: Kobiety w porównaniu z mężczyznami: mają niższe poczucie własnej efektywności, częściej używają strategii radzenia sobie ze stresem, takich jak ruminacja, katastrofizowanie oraz obwinianie innych, wykazują większe nasilenie następujących postaw wobec choroby: zaabsorbowania lękowego, bezradności–beznadziejności oraz ducha walki i pozytywnego przewartościowania, mają wyższe nasilenie depresji i lęku.

Wnioski: Interwencje psychologiczne wspierające proces leczenia chorób nowotworowych powinny uwzględniać specyfikę funkcjonowania psychologicznego kobiet i mężczyzn i być dostosowane do ich potrzeb.

Aim of the study: The aim of the study was to assess the psychological functioning of women and men diagnosed with cancer.

Material and methods: The study involved 572 patients of Oncology Centre in Warsaw, 19-69 years, diagnosed with cancer: reproductive system (26.3%), head and neck (12.5%), gastrointestinal tract (12.1%), breast (10.7%), urologic (9.8%), and nervous tissue (7%), lung (7%), lymphomas (6.7%), other (7.9%). Among the respondents are women (60%), people with secondary education (39%), living in a big city (47.8%), remaining in relationships (75.9%).The following questionnaires were used: Generalized Self Efficacy Scale, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Mental Adjustment to Cancer Scale (Mini-MAC), Hospital Anxiety and Depression Scale and questionnaire on demographic variables. Group of men and women were compared in terms of the variables tested using Student’s t test for independent samples.

Results: Women, compared to men: have a lower sense of self-efficiency, are more likely to use strategies to cope with stress, such as rumination, catastrophizing, and blaming others, can be characterized by having the following attitudes toward disease: high preoccupation with anxiety, high helplessness-hopelessness, high fighting spirit, and high positive re-evaluation, have a higher severity of anxiety and depression.

Conclusions: Psychological interventions to support the process of cancer treatment should take into account the specificity of the psychological functioning of men and women, and should be tailored to their needs.
słowa kluczowe:

depresja, przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe