eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Indeks prac opublikowanych w 2008 r.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1: 41-42
Data publikacji online: 2009/04/14
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Indeks prac opublikowanych w 2008 r.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; vol. 2, 11 Ocena przydatności testu na krew utajoną w kale w opiece profilaktyczno diagnostycznej członków rodzin z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego (hnpcc)

Usefulness of faecal occult blood testing (FOBT) applied to preventive and diagnostic schedule in hereditary non polyposis colorectal cancer (HNPCC) family members

Zbigniew Banaszkiewicz, Krzysztof Tojek,

Paweł Jarmocik, Jan Lubinski, Arkadiusz Jawień5 Ocena motywacji chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych do zaprzestania palenia tytoniu na podstawie testu Niny Schneider

Assessment of motivation of patients with peripheral arterial disease to stop smoking based on Nina Schneider’s test

Ewa Sztuczka, Maria T. Szewczyk12 Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych wobec personelu pielęgniarskiego

Expectations of patients’ stay in surgical wards regarding nursing staff

Wojciech Kapała, Sławomir Chudziński, Stefan Hyrcza19 Maski chorób naczyniowych źródłem poważnych pomyłek diagnostycznych i leczniczych

Mimic of vascular diseases as a source of serious diagnostic and treatment mistakes

Anna Spannbauer, Joanna Danek, Ewa Niżnik, Katarzyna Zając, Beata Białko, Stefan Hyrcza,

Andrzej Cencora21 Pielęgnowanie chorego z urostomią

Nursing care of patient with urostomy

Krystyna Pikor26 Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią

Katarzyna Cierzniakowska28 Komunikat – I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego30 Statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Komitet Założycielski: Maria Teresa Szewczyk, Elżbieta Biedroń-Gulczyńska, Arkadiusz Jerzy Jawień

34 Deklaracja członkowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; vol. 2, 239 Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym ze stomią jelitową w świetle badań

Specialistic nursing care for patients with intestinal stoma considered in the light of the research

Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda Białasik, Maria T. Szewczyk, Lidia Dopierała,

Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień44 Problemy pielęgnacyjne u chorych z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka leczonych operacyjnie

Care problems of surgically treated patients suffering from subarachnoid bleeding from a ruptured aneurysm

Lidia Dopierała51 Ciśnienie tętnicze i tętno w okresie okołooperacyjnym. Rola personelu pielęgniarskiego w dokonywaniu pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna w okresie przedzabiegowym, śródzabiegowym i pozabiegowym

Blood pressure and pulse rate in the operation period. The role of nursing staff in blood pressure and pulse rate examination in the pre , intra and postoperative period

Maciej Chojnacki, Wojciech Kapała56 Rola pielęgniarki w opiece przedoperacyjnej i pooperacyjnej nad chorym poddawanym amputacji kończyn dolnych

The role of the nurse in pre and postoperative care of patients undergoing lower limb amputation

Elżbieta Ruszkowska, Maria T. Szewczyk61 Próba standaryzacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po operacji raka jelita grubego

An attempt at standardization of nursing care of patients after operation for colorectal cancer

Edyta Laska

65 Sprawozdanie z warsztatów żywieniowych dla pielęgniarek, odbywających się w ramach III Konferencji Naukowo Szkoleniowej Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich67 Streszczenia prac wygłoszonych podczas sesji pielęgniarskiej Rola opieki pielegniarskiej w chirurgii onkologicznej na XIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej77 Komunikat – Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Interdyscyplinarna opieka nad chorym w chirurgii i angiologii”Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; vol. 2, 381 Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych

A subjective assessment of selected aspects of hospital’s stay satisfaction in surgical departments

Tadeusz P. Wasilewski87 Proces pielęgnowania chorej po zabiegu operacyjnym raka płuca leczonej metodą skojarzoną

Nursing care of a patient after surgical treatment of lung cancer with a combined therapy

Janina Książek, Ewa Malinowska, Renata Piotrkowska91 Ocena przystosowania się chorych do życia ze stomią jelitową

Evaluation of patients adjustment to living with stoma

Sławomira Michalak, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Maria T. Szewczyk,

Arkadiusz Jawień99 Ocena redukcji masy ciała u pacjentów kwalifikowanych do planowych operacji kardiochirurgicznych w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie – wyniki wstępne

Assessment of body mass reduction in patients qualified for elective cardiac operations in Cardiac Surgery Department, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland – preliminary report

Ewa Zamojska, Włodzimierz Majewski102 Wybrane problemy pielęgnacyjne występujące u chorego we wczesnym okresie po leczeniu operacyjnym tętniaka śródczaszkowego

Selected care problems in patients in the aftermath of the surgical treatment of an intracranial aneurysm

Robert Ślusarz, Agnieszka Królikowska,

Renata Jabłońska, Wojciech Beuth

110 Możliwości zapobiegania zakażeniom odcewnikowym

Possibilities of prevention of catheter infections

Danuta Cieśla, Jolanta Czerniak113 Streszczenia z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo -Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego "Interdyscyplinarna opieka nad chorym w chirurgii i angiologii"

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; vol. 2, 4129 Czy bóle pleców to też Twój problem? Kilka uwag praktycznych dla pielęgniarki i rehabilitanta jak troszczyć się o swój kręgosłup

Is back pain affecting you? Practical advice on back pain self prevention for the nurses and physiotherapists

Anna Spannbauer, Joanna Danek136 Urostomia – zmiany skórne wokół przetoki

Urostomy – skin lesions around the stoma

Katarzyna Cierzniakowska139 Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom w bloku operacyjnym

The nurse’s role in preventing infections in the operating theatre

Janina Książek, Renata Piotrkowska, Grażyna Tatur144 Uwarunkowania wydolności funkcjonalnej chorych we wczesnym okresie pooperacyjnym leczenia dyskopatii lędźwiowo krzyżowej

The conditions of functional efficiency of patients in early post operative period after surgical treatment of lumbarsacral spine discopathy

Renata Jabłońska, Robert Ślusarz,

Agnieszka Królikowska, Wojciech Beuth,

Waldemar Ciemnoczołowski151 Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską u chorych po operacyjnym leczeniu tętniaka naczyń mózgowych

The requirement for postoperative nursing care in patients surgically treated because of cerebral vessels aneurysm

Lidia Andrzejewska159 I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, UMK w Toruniu
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe