eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość opieki świadczonej na oddziale neurochirurgii z perspektywy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego

Danuta Cieśla
,
Elżbieta Wesołowska
,
Marek Pastuszko

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Pacjent jest aktywnym odbiorcą usług opieki zdrowotnej. Zarówno lekarz, jak i pielęgniarki powinni zapewnić opiekę na wysokim
poziomie. Jak wygląda świadczenie opieki z punktu widzenia pielęgniarki? A jak z punktu widzenia lekarzy? Liczba badań koncentrujących
się na jakości opieki świadczonej przez personel lekarski i pielęgniarski na oddziale neurochirurgii, z uwzględnieniem ich opinii na ten temat,
nadal jest bardzo ograniczona.

Cel pracy. Celem badań było określenie postrzegania przez personel pielęgniarski i lekarski jakości opieki świadczonej pacjentom na
oddziale neurochirurgicznym.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety w 2008 roku wśród 130 pielęgniarek oraz
50 lekarzy pracujących na oddziałach neurochirurgicznych w szpitalach na terenie województwa mazowieckiego.

Wyniki. Postrzeganie jakości opieki świadczonej przez pielęgniarki i lekarzy zostało zbadane w zakresie: wiedzy dotyczącej jakości opieki, realizowania
opieki pielęgniarskiej, lekarskiej dla pacjenta oraz ogólne warunki dotyczące wsparcia organizacyjnego. Więcej niż połowa respondentów
(60,9%) posiada wiedzę na temat jakości opieki na dobrym poziomie, jednak ankietowani nie posiadali pełnej wiedzy na temat jakości opieki.
Osiemdziesiąt dziewięć procent pielęgniarek i 91% lekarzy uważało, że opieka pielęgniarska realizowana wobec pacjenta jest prowadzona na
wysokim poziomie. Około połowa ankietowanych pielęgniarek (48%) zgłosiła wysoki poziom wypalenia zawodowego. Mniej niż jedna trzecia
pielęgniarek (28%) poinformowała, że systematycznie korzysta z dodatkowych źródeł informacji edukacji (literatura, konferencje).

Wnioski. Pielęgniarki nie były zadowolone ze wsparcia organizacyjnego otrzymanego na oddziale neurochirurgii i w szpitalu. Pielęgniarki
chciałyby mieć większy dostęp do informacji i edukacji, zwłaszcza związanej z ich obecnym miejscem pracy. Lekarze wykazali dobrą
znajomość zagadnień związanych z pojęciem jakości.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 97-100

Introduction. Nowadays patient is an active recipient of care services. Nurses should provide care at the good level. How looks like provided care
from nurses’ point of view? There is still very limited studies have focused on the quality of care from nurses’ perception in the neurosurgical ward.
Aim of the study. The aim of the study was to identify nurses and doctors perception of the quality of care delivered to patients in the
neurosurgical ward.

Material and methods. A questionnaire survey was conducted with 130 nurses and 50 neurosurgeons in a Neurosurgery Wards of hospitals
in Mazovian Voivodship in 2008.

Results. Nurses and doctors perception about quality of care was examined in the areas of quality of care knowledge, nursing care provided
for patient, organizational support (in general). More than half of the respondents (60.9%) have knowledge about quality of care good
enough, but they didn’t gave at real/good level explanations about quality of care; 89% of nurses and 91% of doctors thought that nursing
care and care provided by neurosurgeons for patients was at the good level. About half of nurses (48%) reported about high burnout level.
Less than one third of nurses (28%) reported that they systematically were benefit from information and extra education (literature review,
conferences).
Conclusions. Nurses were not satisfied with the organizational support they received in the neurosurgical ward and in the hospital in
general. Nurses express their need for more information and education, especially those related to their current working place. Neurosurgeons
have good knowledge about quality of care.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 97-100
słowa kluczowe:

jakość opieki pielęgniarskiej; jakość opieki lekarskiej; zapewnienie opieki w neurochirurgii

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe