eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych ze stomią jelitową wyłonioną w przebiegu leczenia raka odbytnicy i esicy

Monika Pierzak
1
,
Stanisław Głuszek
2, 3
,
Aneta Kozieł
1
,
Martyna Wychowaniec
1

1.
Doctoral Studies, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Department of Surgery and Surgical Nursing with Research Laboatory, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
3.
Clinical Department of General, Oncological and Endocrinological Surgery, Regional Hospital, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 37–44
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie: Wraz ze wzrostem długości ludzkiego życia zwiększa się liczba nowotworów, w tym nowotworów jelita grubego. Spowodowane jest to nie tylko uwarunkowaniami genetycznymi, lecz także narażeniem na czynniki szkodliwe znajdujące się w środowisku. Stomia jest wynikiem chirurgicznego leczenia raka jelita grubego.

Cel pracy: Określenie poziomu jakości życia pacjentów ze stomią jelitową, co pozwoli na ocenę wpływu stomii na biopsychospołeczne funkcjonowanie chorych, a także na precyzyjne określenie dyskomfortu życia ze stomią.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono od stycznia do kwietnia 2015 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w Poradni Chirurgicznej. Objęto nimi 102 osoby z wyłonioną stomią jelitową w wieku od 35 do 75 lat. W grupie badanej znalazło się 65 mężczyzn i 37 kobiet. Były to osoby z kolostomią wyłonioną głównie na esicy lub odbytnicy, w różnym okresie po leczeniu operacyjnym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wybrano kwestionariusz ankiety. Byli to mieszkańcy zarówno miasta, jak i wsi. Do obliczeń statystycznych zastosowano test c2.

Wyniki: Na podstawie analizy wyników badań zbadano jakość życia chorych ze stomią jelitową wyłonioną w przebiegu leczenia chirurgicznego raka esicy i odbytnicy. Jakość życia pacjentów kształtuje się na poziomie średnim (ani dobra, ani zła).

Wnioski: Jakość życia pacjentów z wyłonioną stomią jelitową zależy od stopnia akceptacji stomii i obecnego wyglądu ciała. Jakość życia chorych, u których wyłoniono stomię jelitową, jest uzależniona od czasu trwania choroby i długości życia z wyłonioną stomią. Nie stwierdzono zależności pomiędzy stopniem akceptacji stomii przez chorego a wsparciem otrzymanym od rodziny oraz przyjaciół. Stomia wpływa na jakość życia seksualnego chorych.

Introduction: The increased human life span is accompanied by a growing number of carcinomas, including colorectal cancer. This is due not only to genetic conditioning but also exposure to hazardous factors present in the environment. A stoma is the consequence of surgical treatment of colorectal cancer.

Aim of the research: The objective of the study is to determine the level of quality of life of patients with an intestinal stoma, which would allow an evaluation of the effect of a stoma on the bio-psychosocial functioning of patients, as well as precise specification of discomfort of living with a stoma.

Material and methods: The study was conducted during the period from January to April 2015, in the Surgical Clinic of the Regional Cancer Centre in Kielce, and included 102 patients with a stoma, aged 35–75. The study group included 65 males and 37 females, with a stoma constructed mainly from the sigmoid colon or rectum within various periods after surgical treatment. The method of a diagnostic survey was applied, and a questionnaire was selected as the research instrument. The patients were both rural and urban inhabitants. Statistical calculations were performed using the 2 test.

Results: Based on the analysis of the results of the study, the quality of life of patients with an intestinal stoma formed in the course of surgical treatment of sigmoid colon and rectal cancer was investigated. The quality of life of patients is at a medium level (neither good nor poor).

Conclusions: The quality of life of patients with an intestinal stoma depends on the degree of acceptance of the stoma and the present body image. The quality of life of patients with an intestinal stoma depends on the duration of the disease and of the stoma. There is no relationship between the degree of acceptance of the stoma by the patient and support received from family and friends. The stoma affects the quality of the sex life of patients.
słowa kluczowe:

rak, stomia, jakość życia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.