ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 27
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Case report

Mapping process of the stroke treatment at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

Mira Lisiecka-Biełanowicz
,
Daria Biechowska
,
Stanisław Brzozowski
,
Tomasz Hermanowski

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (2): 172-179
Online publish date: 2018/07/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Celem artykułu jest przedstawienie mapy strumienia wartości (value stream mapping – VSM) – procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) oraz wykazanie korzyści dla pacjenta poprzez zastosowanie zasad lean w wyżej wymienionej organizacji ochrony zdrowia.

Opis przypadku
Mapa procesu leczenia udaru mózgu przedstawia sekwencję poszczególnych czynności diagnostyczno-terapeutycznych, począwszy od wezwania karetki pogotowia ratunkowego, aż do wypisu pacjenta ze szpitala. Przedstawiona w artykule mapa prezentuje stan obecny procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu w IPiN, wraz z najważniejszymi z punktu widzenia zarządzania wskaźnikami. Podstawowym źródłem danych i informacji przy tworzeniu mapy były obserwacje własne (tzw. gemba walk, czyli przejście indywidualnej drogi pacjenta) oraz wywiady przeprowadzone z personelem medycznym i administracyjnym zaangażowanym w proces leczenia i obsługi pacjentów.

Komentarz
Opisany metodą VSM proces leczenia udaru mózgu, a następnie wdrożony i konsekwentnie realizowany w praktyce szpitalnej, daje szansę na znaczną poprawę rokowań dzięki wczesnej, kompleksowej i indywidualnie dobranej do potrzeb chorego rehabilitacji, m.in. poprzez wczesne uruchamianie chorych po udarze mózgu.

keywords:

process, value stream mapping (VSM), hospital treatment, stroke

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe