ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Mira Lisiecka-Biełanowicz
,
Daria Biechowska
,
Stanisław Brzozowski
,
Tomasz Hermanowski

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (2): 172-179
Data publikacji online: 2018/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Purpose
The purpose of this article is to present a Value Stream Mapping (VSM) map of the treatment process of stroke patients at the Institute of Psychiatry and Neurology (IPiN) and to demonstrate the benefits to the patient through the application of Lean principles in the above-mentioned healthcare organization.

Case description
Map of the treatment of stroke shows the sequence of the various diagnostic and therapeutic activities – having started from the call an ambulance until the patient’s discharge from the hospital. Presented in the article map shows the current status of the treatment of stroke patients in IPiN along with the most important from the point of view of management indicators and parameters. The basic source of data during the making of the map were own observations (gemba walk, i.e. the passage of an individual patient’s path) and interviews conducted with medical and administrative staff involved in the process of patient treatment.

Comment
Described by the VSM process of stroke treatment in hospital and then implemented in practice provides an opportunity to significantly improve the patient’s condition through the early, comprehensive and individually rehabilitation matched to the patient needs, including early mobilization after stroke.Cel
Celem artykułu jest przedstawienie mapy strumienia wartości (value stream mapping – VSM) – procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) oraz wykazanie korzyści dla pacjenta poprzez zastosowanie zasad lean w wyżej wymienionej organizacji ochrony zdrowia.

Opis przypadku
Mapa procesu leczenia udaru mózgu przedstawia sekwencję poszczególnych czynności diagnostyczno-terapeutycznych, począwszy od wezwania karetki pogotowia ratunkowego, aż do wypisu pacjenta ze szpitala. Przedstawiona w artykule mapa prezentuje stan obecny procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu w IPiN, wraz z najważniejszymi z punktu widzenia zarządzania wskaźnikami. Podstawowym źródłem danych i informacji przy tworzeniu mapy były obserwacje własne (tzw. gemba walk, czyli przejście indywidualnej drogi pacjenta) oraz wywiady przeprowadzone z personelem medycznym i administracyjnym zaangażowanym w proces leczenia i obsługi pacjentów.

Komentarz
Opisany metodą VSM proces leczenia udaru mózgu, a następnie wdrożony i konsekwentnie realizowany w praktyce szpitalnej, daje szansę na znaczną poprawę rokowań dzięki wczesnej, kompleksowej i indywidualnie dobranej do potrzeb chorego rehabilitacji, m.in. poprzez wczesne uruchamianie chorych po udarze mózgu.

słowa kluczowe:

proces, mapowanie strumienia wartości (VSM), leczenie szpitalne, udar mózgu

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe