ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Negatywne i pozytywne skutki ekspozycji na traumę u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych – rola ruminacji

Nina Ogińska-Bulik

Data publikacji online: 2017/06/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Celem badań było ustalenie, w jakim stopniu u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych poza granicami kraju pojawiają się negatywne i pozytywne skutki ekspozycji na traumę oraz jaką rolę w ich występowaniu pełnią ruminacje.

Metody: Analizie poddano wyniki 60 żołnierzy, którzy doświadczyli zdarzenia traumatycznego w związku z pełnioną misją. Wiek badanych mieścił się w zakresie 26–46 lat (M = 33,17, SD = 4,84). W badaniach wykorzystano Kwestionariusz do Pomiaru Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder Questionnaire – K-PTSD), Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (Posttraumatic Growth Inventory – PTG) oraz Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu (Event Related Rumination Inventory – ERRI).

Wyniki: Spośród badanych 10% ujawniło zespół stresu pourazowego, pozostałe 90% – objawy tego zespołu. Poziom potraumatycznego wzrostu badanych był niski. Obydwa rodzaje ruminacji, tj. intruzywne i refleksyjne, okazały się dodatnio powiązane z zespołem stresu pourazowego, przy czym predykcyjną rolę pełniły przede wszystkim ruminacje intruzywne. Z potraumatycznym wzrostem korelowały ruminacje refleksyjne, które okazały się także predyktorami trzech obszarów wchodzących w jego skład, tj. zmian w percepcji siebie, relacjach z innymi i doceniania życia.

Wnioski: Ruminacje sprzyjają występowaniu zarówno negatywnych, jak i pozytywnych następstw doświadczonych zdarzeń traumatycznych.

Purpose: The study aimed was to establish in what extend in soldiers participating in military missions occur the negative and positive effects of trauma exposition and what is the role of rumination.

Methods: The results of 60 soldiers who experienced traumatic events during the mission were analyzed. The age of the participants ranged from 26 to 46 years (M = 33.17, SD = 4.84). The following Polish versions of standardized tools were used: Posttraumatic Stress Disorder Questionnaire – K-PTSD, the Posttraumatic Growth Inventory – PTG and the Event Related Rumination Inventory – ERRI, measuring two types of ruminations: intrusive and deliberate.

Results: Ten percent of respondents revealed posttraumatic stress disorder (PTSD), the remaining 90% – symptoms of its syndrome. The level of posttraumatic growth (PTG) is low. Both types of ruminations, ie. intrusive and deliberate proved to be positively associated with PTSD, wherein the predictive role play largely intrusive ruminations. Deliberate ruminations correlate with posttraumatic growth. They also proved to be predictors of the three areas of PTG, i.e. changes in self-perception, relations with others and appreciating of life.

Conclusions: Ruminations favor the occurrence both negative and positive consequences of experienced traumatic events.
słowa kluczowe:

zaburzenie po stresie traumatycznym, potraumatyczny wzrost, ruminacje, żołnierze, misje wojskowe

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe