eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MEiN
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 

Kwartalnik "Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992. Wcześniej ukazywał się nieregularnie od lat pięćdziesiątych jako "Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego", a potem "Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii".

Zadaniem "Postępów Psychiatrii i Neurologii" jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii" dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii.

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz - z inicjatywy redakcji - eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki (raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne).

Wszystkie prace po opublikowaniu są dostępne w systemie Open Access i na zasadach użytkowania określonych licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Redaktor naczelny 

dr hab. n. med. Łukasz Mokros
II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
e-mail: lmokros@ipin.edu.pl


Redaktor działu Psychiatria 

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

dr hab. n. med. Jolanta Masiak, prof. UML
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
e-mail: jolantamasiak@wp.pl


Redaktorzy działu Psychologia kliniczna 

dr n. hum. Daria Biechowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Sopocie
e-mail: dbiechowska@swps.edu.pl

dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała 
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź
e-mail: katarzyna.nowakowskadomagala@now.uni.lodz.pl


Redaktor działu Farmakologia kliniczna

dr n. med. Marcin Kosmalski
Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ŁódźRedaktor działu Neurologia

dr n. med. Bartosz Bielecki
Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
e-mail: bartosz.bielecki@umed.lodz.pl

dr hab. n. med. Tomasz Litwin, prof. IPiN 
II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa, Polska
e-mail: tlitwin@ipin.edu.pl


Redaktor statystyczny

dr hab. n. med. Michał Karbownik, prof. UMŁ
Zakład Farmakologii i Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
e-mail: michal.karbownik@umed.lodz.pl


Redaktor językowy (język angielski) 

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.comWydawanie czasopisma jest współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie realizacji następujących zadań:

Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0152/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0152/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software for the years 2022 – 2023 - task financed under the agreement No. RCN/SP/0152/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi na lata 2022 – 2023 - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0152/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

The task of verifying and correcting abstracts and scientific articles accepted for publication in the Journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0152/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na dokonywaniu weryfikacji i korekty streszczeń i artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0152/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.
eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.