eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Obawy dzieci i rodziców przygotowywanych do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym — przegląd literatury

Agnieszka Turbiarz
1
,
Beata Babiarczyk
1

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Zabieg chirurgiczny, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, system w jakim jest przeprowadzany, metodę operacji czy znieczulenia może budzić lęk o różnym natężeniu zarówno u dzieci, jak i u rodziców. Od pierwszej fazy okresu okołooperacyjnego, poprzez drugą związaną ze znieczuleniem i operacją oraz trzecią związaną z okresem pooperacyjnym członkowie rodziny (rodzice i dzieci) doświadczają wielu obaw i potrzeb mogących wpłynąć na pojawienie się niepokoju.


Cel. Celem pracy było zidentyfikowanie obaw, ukierunkowanie działań sprzyjających zminimalizowaniu lęku rodziny oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia w czasie całego okresu okołooperacyjnego.


Materiał i metody. Zastosowano przeszukiwanie baz danych EBSCO, Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Web of Knowledge, Scopus oraz czasopism Nature i Science w zakresie czasowym 2004–2014. Do zidentyfikowania właściwej bibliografii posłużono się szeregiem określeń jedno lub wielowyrazowych związanych z zagadnieniami, takimi jak: niepokój, anestezja, zabieg operacyjny, znieczulenie ogólne, rodzice, dzieci.


Wyniki. Istnieje wiele czynników mogących wpłynąć na pojawienie się lęku związanego z zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, których istnienie związane jest między innymi z aktualnym stanem wiedzy rodziny, przebytymi doświadczeniami dotyczącymi pobytu w szpitalu czy zabiegu chirurgicznego oraz osobowością i rozwojem dziecka.


Wnioski. Brak lub niewystarczająca informacja dotycząca procedur okresu okołooperacyjnego, niezidentyfikowanie obaw może implikować lęk, zwiększać jego natężenie związane z nadchodzącą operacją czy rekonwalescencją po zabiegu zarówno wśród rodziców, jak i dzieci. Respektowanie potrzeb, uczuć i profesjonalne podejście personelu medycznego owocuje obniżeniem lęku okołooperacyjnego rodziny (rodzice i dzieci), zapewnia bezpieczeństwo i zaufanie w procesie leczenia i pielęgnowania podczas zabiegu w znieczuleniu ogólnym.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 128–133


  


Introduction. Surgery, regardless of age, sex, place of residence, the system in which it is performed, the method of operation or anaesthesia may arouse anxiety of varying intensity, both in children and parents. Since the first phase of the perioperative period, through the second one, associated with anaesthesia and surgery itself, and the third one connected with postoperative period, family members (parents and children) are experiencing a number of concerns and needs that may affect the appearance of anxiety.


Aim. Identify the concerns, targeting actions conducive to minimizing the anxiety of the family and increasing the level of safety and satisfaction during the entire perioperative period.


Material and method. EBSCO, Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Web of Knowledge, Scopus database search and Nature and Science journals search in the time range from 2004 to 2014 was conducted. To identify the relevant bibliography, a number of oneor multiple-word terms, related to issues such as: anxiety, anaesthesia, surgery, general anaesthesia, parents, children, were used.


Results. There are a number of factors that may affect the appearance of the anxiety associated with surgery under general anaesthesia, the existence of which is related to, among others, the current state of knowledge of the family, the history of experiences relating to hospital and surgery, as well as the child’s personality and development.


Conclusions. Lack of or insufficient information regarding perioperative procedures, failure to identify concerns, may imply anxiety, increase its intensity associated with the upcoming surgery and recovery after surgery among both parents and children. Respecting the needs, feelings and professional approach of the medical staff results in reducing the perioperative anxiety of the family (parents and children), provides security and confidence throughout the treatment and care during a surgery under general anaesthesia.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 128–133


 

słowa kluczowe:

niepokój; znieczulenie ogólne; operacja; rodzic; dziecko; pielęgniarka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe