eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena bezpieczeństwa pacjenta na podstawie wiedzy pielęgniarek

Józefa Czarnecka
,
Mirella Sulewska
,
Alicja Wieczorek
,
Andrzej Krupienicz

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Osiągnięcie kultury bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej wymaga pogłębiania wiedzy wynikającej z badań na temat niesprzyjających
okoliczności powstawania błędów. Niezbędne jest wypracowanie modeli dobrej praktyki zapobiegania błędom. Działanie to wymaga
wysiłku wszystkich członków zespołu, w którym każdy musi być odpowiedzialny za redukcję błędów medycznych.

Cel pracy. Celem badania było prześledzenie oceny pielęgniarek co do kultury bezpieczeństwa z ogólnego punktu widzenia.

Materiał i metody. Narzędziem badawczym wykorzystanym w badaniu była wystandaryzowana ankieta szpitalna dotycząca bezpieczeństwa
pacjenta stworzona przez Agencję do spraw Badań Jakości Opieki Zdrowotnej. Kwestionariusz zawiera 42 pytania, ocena była dokonywana
w pięciostopniowej skali. W badaniu wzięło udział 111 studentów studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Były to osoby czynnie pracujące w zawodzie pielęgniarskim.

Wyniki i wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że 60,3% ankietowanych jest przekonanych, że ich błędy będą wykorzystane
przeciw nim. O skuteczności procedur i systemu zapewnienia jakości w zapobieganiu błędom medycznym przeświadczonych jest 55%
badanych, natomiast 48% ankietowanych widzi problem w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom.
Na podstawie przeprowadzonych badań niezbędne jest stworzenie klimatu wsparcia dla pracownika, który popełnił błąd.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 101-104

Introduction. Achievement of a proper safety culture in health care system requires widening of the knowledge (obtained from clinical
trials) concerning the unfavourable conditions of medical errors. Models of good practice must be developed to avoid such errors. This
requires a joint effort of the whole medical team, with every member being responsible for the reduction of the number of medical errors.

Aim of the study. The aim of the study was to follow nurses’ evaluation of the safety culture in terms of a general patient safety.

Material and methods. The aim was achieved with the use of a standardised survey, Hospital Survey on Patient Safety Culture developed
by the Agency of Healthcare Research and Quality. The questionnaire consisted of 42 questions, and the evaluation was based on a 5-point
scale. The study involved 111 students from Master’s degree programs at the Medical University of Warsaw. All of them were professionally
active as nurses.

Results and conclusions. The results of the study revealed that 60.3% of the nursing staff are convinced that their errors will be used against
them. As much as 55% of the survived nurses believe that procedures and the system of quality assurance are successful in preventing medical
errors. According to 48% of the respondents, safety provided to patients is not sufficient.
The study showed that it is absolutely necessary to develop a climate of support for those staff members who committed a medical error.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 101-104
słowa kluczowe:

bezpieczeństwo pacjenta; błędy medyczne; kultura bezpieczeństwa; niepożądane zdarzenie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe