eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia kobiet po mastektomii

Anna Róża Rocławska

Psychoonkologia 2015, 3: 116-124
Data publikacji online: 2016/01/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Choroba nowotworowa może być uznana za czynnik mający długotrwały i wszechogarniający wpływ na jakość życia. Kobieta, u której zdiagnozowano nowotwór piersi, staje wobec nowych adaptacyjnych wyzwań, takich jak radzenie sobie z bezpośrednimi objawami choroby oraz odległymi ubocznymi skutkami leczenia. W tym okresie pojawiają się różnorodne negatywne reakcje psychologiczne w odpowiedzi na zagrożenie zdrowia i życia. Najmniej poznane są zmiany osobowości, które pojawiają się po zabiegu, i związana z tym jakość życia.

Cel pracy: Charakterystyka i opis zmian osobowości występujących u kobiet po mastektomii oraz wpływ tych zmian na jakość życia. Założono, że choroba, jej leczenie oraz następstwa mogą być przyczyną zmian osobowości, co z kolei może znacząco obniżać jakość życia.

Materiał i metody: Badaniami objęto 20 pacjentek leczonych na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie I przeprowadzono bezpośrednio przed mastektomią, badanie II zaś 3 miesiące po zabiegu. Średnia wieku wszystkich badanych kobiet wynosiła 60,3 roku. Najmłodsza badana ukończyła 49 lat, a najstarsza 71. W badaniach zastosowano analizę dokumentacji, wywiad kliniczny, kwestionariusz EORTC QLQ-C30 oraz polską wersję Międzynarodowego Zestawu Pytań do Badania Osobowości (International Personality Item Pool- Questionnaire, Polish Version – IPIP-QPV).

Wyniki i wnioski: Stwierdzono, że u kobiet po zabiegu mastektomii występują zmiany w natężeniu cech osobowości. Zaobserwowano podwyższenie ugodowości, neurotyzmu oraz obniżenie ekstrawersji i sumienności, niezmienna pozostała otwartość na doświadczenia. Kobiety z nowotworem piersi przejawiają złożone zmiany natężenia cech osobowości, co istotnie zuboża ich codzienne funkcjonowanie. Zmiany te wiążą się z wpływem choroby nowotworowej na jakość życia.

Introduction: Cancer can be considered as a factor having long-term and allencompassing impact on quality of life. The woman who was diagnosed with breast cancer faces new challenges such as adaptation to cope with the immediate symptoms and side effects of the medication distant. During this period, there are a variety of negative psychological reactions in response to a threat to life and limb. The least known personality changes that occur after surgery and the related quality of life.

Aim of the study: To characterize and description of the personality changes that occur in women after mastectomy and the impact of these changes on their quality of life. It was assumed that the disease, its treatment, and the consequences can cause personality changes, which in turn can significantly decrease their quality of life.

Material and methods: The study included 20 patients treated in the Department of Oncological Surgery, Medical University of Gdansk. Research conducted immediately before surgery mastectomy, and after a period of 3 months after mastectomy. The study used records analysis, clinical interview, questionnaire EORTC QLQ-C30 and a Polish version of a questionnaire to the International Personality Research (IPIP-QPV).

Results and conclusions: It was found that in women after mastectomy, there are changes in the intensity of personality traits. It was observed increase in agreeableness, neuroticism, extraversion and conscientiousness reduction, remained constant openness to experience. Women with breast cancer exhibit complex changes in the intensity of personality traits significantly deplete their daily functioning.
słowa kluczowe:

jakość życia, mastektomia, nowotwór piersi, zmiany osobowości

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.