eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia pacjentów z deformacją żuchwy przed i po operacji ortognatycznej

Joanna Lewandowska
1
,
Tomasz Piątek
2
,
Piotr Małkowski
2

1.
studentka stacjonarnych studiów II stopnia, kierunek pielęgniarstwo, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 4: 158-163
Data publikacji online: 2020/12/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów z deformacją żuchwy przed i po operacji ortognatycznej.

Materiał i metody
Badaniami objęto 40 losowo wybranych pacjentów z deformacją żuchwy przed i po leczeniu operacyjnym w jednym z warszawskich szpitali. Do oceny jakości życia wykorzystano polską wersję kwestionariusza Światowej Organizacji Zdrowia do badania jakości życia (World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-BREF), a także autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki
Dzięki operacji podwyższyła się zarówno samoocena jakości życia (Z = –4,74; p < 0,001), stanu zdrowia (Z = –3,72; p < 0,001), jak i jakość życia (t(44)= –11,41; p < 0,001). Jakość życia przed operacją miała średnią równą 84,96, z odchyleniem standardowym równym 4,2, natomiast po operacji średnia wyniosła 93,82 z odchyleniem standardowym równym 3,03.Zauważono zdecydowany spadek liczby objawów – przed operacją najczęściej wskazywano na trudności w spożywaniu posiłków oraz krzywy uśmiech (57%), natomiast po operacji najczęstszym wskazaniem były bóle w stawie skroniowo-żuchwowym (33%). Pod kątem różnic istotnych statystycznie spadek zaobserwowano tylko w przypadku bólów w stawie skroniowo-żuchwowym, trudności w poruszaniu żuchwą oraz mikrourazach podniebienia i języka.

Wnioski
Nieestetyczny wygląd jest najbardziej powszechnym czynnikiem skłaniającym pacjenta do leczenia za pomocą operacji ortognatycznej. Deformacje w układzie zębowo-szkieletowym twarzy powodują dyskomfort w funkcjonowaniu człowieka w różnych dziedzinach życia. Leczenie deformacji żuchwy za pomocą operacji ortognatycznych jest skuteczną metodą terapii. Jakość życia pacjentów zwiększyła się po zastosowanym leczeniu ortognatycznym.Introduction
The aim of the study was to assess the quality of life of people with jaw deformation, before and after an orthognathic operation.

Material and methods
: The research covered 40 randomly picked patients with jaw deformation before and after surgery in one Warsaw hospital. To evaluate the quality of life, the Polish version of the World Health Organisation Quality of Life questionnaire was used as well as an authorial questionnaire.

Results
Thanks to the treatment, the quality-of-life self-assessment (Z = –4.74; p < 0.001), self-assessment of health condition (Z = –3.72; p < 0.001), and the quality-of-life assessment (t[44] = –11.41; p < 0.001) all increased. The quality of life before the operation had an average of M = 84.96, with a standard deviation (SD) of 4.2, and by contrast, after the operation it was M = 93.82 and SD = 3.03. A significant decrease in symptoms was noticed – before the surgery, mostly food consuming difficulties were reported, as well as crooked smiles (57%). After the operation, the most commonly reported symptom was pain in the temporomandibular joint. We should pay special attention only to statistically important differences, which, if we examine closer the decreases in the mentioned symptoms, are cases of pain, difficulty in jaw movement, and micro injuries of the palate and tongue.

Conclusions
Unaesthetic appearance is the most common factor that urges patients to decide to undergo an orthognathic operation. Deformations in the teeth and skeletal system of the face cause discomfort in human functioning in various areas of life. Treating jaw deformation with surgery is a successful method of therapy. The quality of patients’ lives increased after the treatment.

słowa kluczowe:

jakość życia, deformacja żuchwy, operacja ortognatyczna

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.