eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena stężeń interleukiny 33 (IL-33) w przebiegu astmy oskrzelowej (badania wstępne)

Małgorzata Anna Czarny-Działak
1
,
Izabela Winnicka
2
,
Magdalena Działak
3
,
Iwona Anna Stanisławska
4
,
Anna Słuszniak
5
,
Katarzyna Cieplińska
5
,
Jarosław Chmielewski
6

1.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of the Collegium: Prof. Marianna Janion MD, PhD
2.
Faculty of Rehabilitation, Józef Piłsudski University of Physical Education, Warsaw, Poland Head of the Department: Assoc. Prof. Edyta Smolis-Bąk
3.
student, Faculty of Natural Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of the College: Dariusz Banaś PhD, Prof. JKU
4.
College of Rehabilitation, Warsaw, Poland Head of the College: Prof. Jerzy Kiwerski PhD
5.
Cancer Marker Department, Świętokrzyskie Ocnology Center, Kielce, Poland Head of the Department: Anna Słuszniak MD, PhD
6.
Institute of Environmental Protection – National Research Institute, Warsaw, Poland Head of the Institute: Krystian Szczepański PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 26–31
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Badania z zakresu immunologii wykazały istotną rolę cytokin w rozwoju astmy, ze szczególnym uwzględnieniem cytokin prozapalnych z limfocytów Th2. Interleukina 33 (IL-33) należy do rodziny interleukin 1 (IL-1). Intensyfikuje produkcję cytokin przez te komórki. Jej działanie indukuje produkcję bardzo dużych ilości takich cytokin, jak IL-4, IL-5 i IL-13, które są ważne w rozwoju chorób alergicznych.

Cel pracy
Ocena, czy stężenie IL-33 zależy od ciężkości astmy oskrzelowej w przebiegu choroby.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 80 osób: 20 ochotników i 60 chorych na astmę – 20 uczestników z astmą przewlekłą łagodną, 20 z astmą umiarkowaną i 20 z astmą ciężką. U wszystkich chorych utrzymywano kontrolę astmy. Od każdego pacjenta pobrano krew do oceny IL-33 testem Elisa; u wszystkich pacjentów wykonano dodatkową spirometrię (w ramach wizyt w poradni).

Wyniki
Podwyższony poziom IL-33 stwierdzono u 17 pacjentów z badanej grupy liczącej 60 osób. U niektórych ochotników, tj. 10 spośród 20, również wystąpiło zwiększone stężenie tej interleukiny.

Wnioski
W naszym badaniu nie uzyskano jeszcze konkretnych odpowiedzi. Przyczyna zwiększonego stężenia tej cytokiny w grupie ochotników wydaje się niejasna. Z wywiadu wynika, że uczestnicy nie cierpieli na żadne choroby, w tym na te o podłożu alergicznym. Ze względu na rozpowszechnienie atopii w populacji ogólnej (ok. 45%) mogły to być osoby z tą cechą.Introduction
Research in the field of immunology has shown a significant role of cytokines in the development of asthma, applying in particular to pro-inflammatory cytokines from Th2 lymphocytes. Interleukin 33 (IL-33) belongs to the interleukin 1 family (IL-1). It intensifies the production of cytokines by these cells. Its action induces the production of very large amounts of such cytokines as IL-4, IL-5, and IL-13, which are important in the development of allergic diseases.

Aim of the research
An assessment of whether IL-33 levels depend on the severity of bronchial asthma in the course of the disease

Material and methods
The study involved 80 people: 20 volunteers and 60 patients with asthma – 20 participants with mild chronic asthma, 20 with moderate, and 20 with severe asthma. All patients were subject to maintained asthma control. From each patient, blood was collected for the evaluation of IL-33 with the ELISA test; all patients had additional spirometry performed (as part of their visits to the clinic).

Results
Elevated levels of IL-33 were found in 17 patients from the examined group of 60 people. Some volunteers, i.e. 10 out of 20, also demonstrated increased concentration of this interleukin.

Conclusions
n our study, no specific answers have been obtained yet. The reason for the increased concentration of this cytokine in the group of volunteers is unclear. According to the medical history, these participants did not suffer from any diseases, including allergy-based. However, taking into account the prevalence of atopy in the general population (45%), it may have been people with this feature.

słowa kluczowe:

cytokiny, cytokiny prozapalne, interleukina 33, rokowanie w astmie, choroby alergiczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.