eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wiedzy oraz wybranych zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Agnieszka Kruk
1
,
Sylwia Terech-Skóra
1
,
Renata Piotrkowska
1
,
Piotr Jarzynkowski
1
,
Martyna Furman
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 102-107
Data publikacji online: 2022/12/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy oraz wybranych zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 145 losowo wybranych respondentów z województwa pomorskiego. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety. Narzędzie zostało utworzone w formularzu Google. Obliczenia statystyczne wykonano z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics 25. Weryfikację hipotez przeprowadzono na poziomie istotności a = 0,05.

Wyniki
Stwierdzono istotny statystycznie związek między poziomem wiedzy na temat profilaktyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a płcią, poziomem wykształcenia, występowaniem chorób przewlekłych oraz zasadami ochrony siebie i innych przed zakażeniem wirusem w następujących aspektach: zachowuję się jak wcześniej, nie przykładam dużej wagi do stosowania profilaktyki zakażenia, myję ręce częściej niż zwykle, zachowuję bezpieczną odległość od osób kaszlących i kichających, zawsze noszę maseczkę ochronną, jeśli źle się czuję, zostaję w domu.

Wnioski
Czynniki społeczno-demograficzne jak płeć męska, niski poziom wykształcenia i obecność chorób przewlekłych są istotnie związane z niższym poziomem wiedzy na temat SARS-CoV-2. Istnieje zależność pomiędzy samooceną poziomu wiedzy a przestrzeganiem zasad ochrony siebie i innych przed zakażeniem COVID-19, co oznacza, że w kampaniach można uwzględnić edukację na temat profilaktyki uczestników o niskiej samoocenie wiedzy w celu ograniczenia szerzenia się choroby.Introduction
The aim of the study was to assess the level of knowledge and selected health behaviours in the field of SARS-Cov-2 infection prophylaxis.

Material and methods
The study involved 145 randomly selected respondents from the Pomeranian region. The study used the method of a diagnostic survey with the use of a proprietary questionnaire. The tool was created in a Google form. Statistical calculations were performed using the IBM SPSS Statistics 25 package.

Results
A statistically significant association was found between the variables – the level of self-assessed knowledge about prevention of SARS-CoV-2 infection and gender, the level of education, the presence of chronic diseases, and the principles of protecting oneself and others from infection with the virus in the following aspects: I behave as before, I do not pay much attention to the use of infection prevention, I wash my hands more often than usual, I keep a safe distance from people who are coughing and sneezing, I always wear a protective mask, and if I feel unwell, I stay at home.

Conclusions
The study confirms that socio-demographic factors such as male gender, low level of education, and the presence of chronic diseases are significantly associated with lower levels of knowledge about SARS-CoV-2. Because education of the public is a key element of acquiring knowledge and new skills to function safely in changing conditions, actions should be taken in these groups to increase awareness of the importance of preventive measures and the use of specific procedures to effectively counteract the spread of SARS-CoV-2.

słowa kluczowe:

profilaktyka, pandemia, COVID-19

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.