eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2023
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wiedzy społeczeństwa na temat oparzeń oraz udzielania pierwszej pomocy

Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Malwina Kępa
2
,
Maria T. Szewczyk
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
LECZENIE RAN 2023; 20 (1): 1-12
Data publikacji online: 2023/04/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Mianem oparzenia określane jest uszkodzenie skóry, a także głębiej położonych struktur powstające w wyniku kontaktu ze źródłem energii. Celem pracy była ocena wiedzy społeczeństwa na temat oparzeń oraz udzielania pierwszej pomocy.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 500 osób. Zostało ono przeprowadzone w formie ankiety internetowej zamieszczonej w mediach społecznościowych. Kwestionariusz ankiety zawierał 17 pytań.

Wyniki:
Kobiety stanowiły 55% grupy badanej (n = 275). Średnia wieku badanych wynosiła 36,1 roku. Zdecydowana większość mieszkała w mieście. Co trzeci badany miał wyższe wykształcenie. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci o średnim poziomie wiedzy na temat oparzeń (41,6%). Co piąty badany prezentował niską wiedzę w zakresie postępowania w przypadku oparzenia lub jej brak. Średnia wartość punktowa poziomu wiedzy na temat oparzeń wyniosła 7,75 ±1,94 pkt (minimum 0,2 pkt, maksimum 10,5 pkt). Zaobserwowano, że istotny wpływ na wiedzę badanych (p < 0,05) miały wykształcenie, wykonywanie zawodu związanego z medycyną, oparzenie doznane w przeszłości oraz deklaracja gotowości do udzielania pierwszej pomocy.

Wnioski:
Do czynników determinujących wiedzę na temat oparzeń, a szczególnie właściwego udzielania pierwszej pomocy, należy zaliczyć: wyższe wykształcenie, wykonywanie zawodu związanego z medycyną, własne doświadczenia w zakresie urazu oparzeniowego oraz gotowość do udzielania pierwszej pomocy.Introduction:
A burn is defined as damage to the skin as well as deeper structures, resulting from contact with an energy source. The aim of the study was to assess society’s knowledge about burns and first aid.

Material and methods:
Five hundred people took part in the study. It was conducted in the form of an online survey posted on social media. The survey questionnaire included 17 questions.

Results:
Women accounted for 55% of the study group (n = 275). The average age of the respondents was 36.1 years. The vast majority lived in the city. Every third respondent had higher education. The largest group consisted of respondents with an average level of knowledge about burns (41.6%). Every fifth respondent presented little or no knowledge in the scope of dealing with burns. The average point value of the level of knowledge about burns was 7.75 ±1.94 points (minimum 0.2 points, maximum 10.5 points). It was observed that the following had a significant impact on the knowledge of the respondents (p < 0.05): their education, a connection with the practice of the medical profession, a burn they had suffered in the past, and the declaration of readiness to provide first aid.

Conclusions:
The factors determining knowledge about burns, and especially about proper first aid, include the following: higher education, practicing medicine, own experience in the field of burn injury, and readiness to provide first aid.

słowa kluczowe:

oparzenie, wiedza, pierwsza pomoc

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.