eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena zachowań zdrowotnych a stan odżywienia pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych

Renata Jabłońska
1, 2
,
Agata Weselak
3
,
Agnieszka Królikowska
1
,
Robert Ślusarz
1
,
Paweł Sokal
4

1.
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
2.
Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Oddział Neurochirurgii, Szpital Uniwersytecki nr 2, Bydgoszcz, Polska
3.
Studenckie Koło Naukowe, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
4.
Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(2): 88–96
Data publikacji online: 2023/07/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp:
Zachowania zdrowotne to wszelkiego rodzaju zachowania w obszarze zdrowia, które prowadzą do określonych pozytywnych lub negatywnych skutków zdrowotnych. Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych i stanu odżywienia pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 102 pacjentów: 51 osób hospitalizowanych na oddziale neurochirurgii oraz 51 na oddziale gastroenterologii. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i wykorzystano do badań kwestionariusz IZZ (Inwentarz Zachowań Zdrowotnych), skalę NRS 2002 (ang. nutritional risk screening 2002), skalę BMI (ang. body mass index) oraz kwestionariusz własnego autorstwa. Uzyskane wyniki zweryfikowano statystycznie, przyjmując poziom istotności p < 0,05.

Wyniki:
W każdej z badanych grup większość stanowiły kobiety – 54,9% na oddziale gastroenterologii oraz 56,9% na oddziale neurochirurgii. Ogólny wynik dla skali IZZ różnił się istotnie w zależności od oddziału, na którym przebywali respondenci (p < 0,01, test U Manna-Whitneya); na oddziale neurochirurgii wyniki w tej skali były wyższe. Wyniki w skali BMI okazały się wyższe w przypadku badanych z oddziału neurochirurgii; średnia uzyskanych punktów wyniosła 27, a wartość maksymalna – 50,8 pkt. Na oddziale gastroenterologii wartości te kształtowały się odpowiednio: 24 pkt oraz 37,2 pkt. Wyniki te były istotnie statystycznie (p < 0,01).

Wnioski:
Pacjenci oddziału neurochirurgii ocenili swoje zachowania zdrowotne na poziomie wysokim, a oddziału gastroenterologii przeciętnym. Pacjenci oddziału neurochirurgii byli lepiej odżywieni niż pacjenci hospitalizowani na oddziale gastroenterologii.Introduction:
Health behaviours are all kinds of health behaviours that lead to certain positive or negative health outcomes. The purpose of this study was to assess the health behaviour and nutritional status of patients treated in hospital wards.

Material and methods:
The study included 102 patients: 51 hospitalized in the department of neurosurgery and 51 in the department of gastroenterology. A diagnostic survey method was used, including the IZZ questionnaire, the NRS 2002 scale, the BMI scale, and a questionnaire of our own authorship. The obtained results were statistically verified by assuming a significance level of p < 0.05.

Results:
In each of the study groups, the majority were women – 54.9% in the gastroenterology department and 56.9% in the neurosurgery department. The overall score for the BMI scale differed highly significantly depending on the ward in which the respondents were present (p < 0.01, Mann-Whitney U test); in the neurosurgery ward, the scores of this scale were higher. BMI scale scores were higher for respondents from the neurosurgery department; the mean score was 27 points, and the maximum value was 50.8 points. In the gastroenterology department, the values were, respectively, 24 points and 37.2 points. These results were statistically highly significant (p < 0.01).

Conclusions:
Patients of the neurosurgery department rated their health behaviour at a high level, while those of the gastroenterology department rated it at an average level. Patients of the neurosurgery department were better nourished than those hospitalized in the gastroenterology department.

słowa kluczowe:

stan odżywienia, zachowania zdrowotne, ocena

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.