eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

Katarzyna Łagoda
,
Regina Sierżantowicz
,
Paulina Dobrenko
,
Hanna Bachórzewska-Gajewska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 1: 27–33
Data publikacji online: 2018/04/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Postępowanie lecznicze w miażdżycy zależy od stopnia zaawansowania choroby. Stałym elementem postępowania w każdej postaci klinicznej jest leczenie zachowawcze, do którego należą m.in.: eliminacja czynników ryzyka miażdżycy, leczenie farmakologiczne oraz leczenie chorób współistniejących. Celem pracy była ocena stylu życia pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych oraz ich oczekiwań dotyczących edukacji zdrowotnej na temat choroby i zalecanego trybu życia.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowiło 50 pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, obu płci (61% mężczyzn), w wieku od 24 do 89 lat. Badania przeprowadzono w Klinice Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku i w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Zastosowano ankietę konstrukcji własnej (44 pytania).

Wyniki
Większość pacjentów nie przestrzegała zaleceń dotyczących zmniejszenia spożycia tłuszczów nasyconych oraz zwiększenia spożycia węglowodanów złożonych i błonnika pokarmowego. Chorzy nie podejmowali regularnie aktywności fizycznej, a prawie połowa paliła papierosy. Prawidłowe BMI miało tylko 16% pacjentów. Chorzy oczekiwali informacji m.in. na temat: pielęgnacji stóp, powikłań, objawów, czynników ryzyka choroby, leczenia farmakologicznego oraz metod rehabilitacji.

Wnioski
Ze względu na wysoki odsetek powikłań miażdżycy w badanej grupie chorych i nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących właściwego stylu życia należy zwrócić szczególną uwagę na edukację pacjentów i motywowanie ich do przestrzegania zaleceń terapeutycznych związanych z leczeniem niefarmakologicznym.Aim of the study
In the case of atherosclerosis, therapeutic management depends on the advancement of the disease. The ever-present element of management in each clinical form of the disease is conservative treatment, including e.g. the elimination of risk factors for sclerosis, pharmacological treatment, and the treatment of comorbidities. The aim of the work was to evaluate the lifestyles of patients with lower extremity arterial disease and the patients’ expectations concerning health education referring to the disease and the recommended lifestyle.

Material and methods
The respondent group was composed of 50 patients with lower extremity arterial disease, of both sexes (including 61% of males), aged from 24 to 89 years. The research was carried out at the Invasive Cardiology Clinic of University Clinical Hospital in Bialystok and at the Nursing Home in Bialystok. A self-constructed survey questionnaire (including 44 questions) was used.

Results
Most of the patients did not observe the recommendations about reducing consumption of saturated fats and increasing the consumption of complex carbohydrates and dietary fibre. They did not exercise regularly, and nearly half of them smoked. Only 16% of the patients had normal BMI. The respondents wanted, among others, information on foot care, complications, symptoms, risk factors for the disease, pharmacological treatment, and rehabilitation methods.

Conclusions
Because of the high percentage of atherosclerosis complications occurring in the investigated group of patients and their failure to observe doctors’ orders concerning an appropriate lifestyle, special attention should be given to educating patients and motivating them to observe therapeutic recommendations regarding non-pharmacological treatment.

słowa kluczowe:

styl życia, miażdżyca tętnic kończyn dolnych

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.