eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Oczekiwania rodziców względem opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w warunkach szpitalnych

Dorota Bilicka
,
Małgorzata Korbińska
,
Aleksandra Popow
,
Maria T. Szewczyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1: 20-25
Data publikacji online: 2009/04/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pielęgniarki są osobami, z którymi mali pacjenci i ich rodzice stykają się najczęściej w czasie pobytu w szpitalu i od których wymagają profesjonalizmu, troski, bezpieczeństwa oraz poszanowania ich praw.
Celem pracy było poznanie oceny poziomu opieki pielęgniarskiej w oczach rodziców i opiekunów dzieci hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Dziecięcej.
Materiał i metoda: Do realizacji założonych celów zastosowano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 58 rodziców dzieci hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono w 2008 r. po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum w Bydgoszczy. Obliczeń statystycznych dokonano za pomocą testu c2.
Wyniki: W badaniu uczestniczyło 47 kobiet i 11 mężczyzn. Wiek pacjentów, których rodzicami lub opiekunami prawnymi byli ankietowani, był zróżnicowany i wahał się od kilku dni do 16. roku życia. Ze zgromadzonych danych wynika, że oczekiwania rodziców zależą od trybu przyjęcia i celu pobytu, tzn. od tego, czy dziecko przebywało na obserwacji, czy miało wykonany zabieg chirurgiczny. Udział pielęgniarki w przygotowaniu dziecka do badań i operacji był oceniany przez rodziców dzieci – 76% z nich czynności te oceniło wysoko, 19% przeciętnie, a 3% wystawiło ocenę niską.
Wnioski: Ogólna ocena opieki pielęgniarskiej w oczach rodziców dzieci przebywających na Oddziale Chirurgii Dziecięcej jest wysoka. Pacjenci od personelu pielęgniarskiego oczekują nie tylko zdolności manualnych, ale również życzliwości, zrozumienia i wsparcia w trudnych dla nich chwilach. Po zakończeniu leczenia rodzice dziecka oczekują od pielęgniarek udzielenia wskazówek co do dalszego postępowania i zrozumiałego wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z wypisem.

Nurses are the persons with whom child patients and their parents are in contact with most often during their stay in hospital, and from whom they require professionalism, concern, safety and respect of their rights.
Aim: The purpose of the work was to assess parents’ evaluation of the nursing care provided to children hospitalized in the Department of Children’s Surgery.
Material and method: A questionnaire designed for the purposes of the study was applied. The study group comprised 58 parents of children hospitalized in the Department of Children\'s Surgery from Biziel Hospital in Bydgoszcz, Poland. The investigation was conducted in 2008. The statistical calculations were made using the c2 test.
Results: 47 women and 11 men participated in the study. Patients’ age was diverse and varied from several days to 16 years old. The data indicate that the expectations of parents depended on mode of party and the aim of stay, or whether the child spent time under observation, or underwent an operation. Participation of the nurse in preparation of the child for research and operative procedure was evaluated by children’s parents. 76% of parents gave a high evalukation, 19% average, 3% low.
Conclusions: The general assessment of the nurses\' care is very good according to the parents of children staying at the Children’s Surgery Ward. What the patients expect from the nursing staff is not only manual abilities but also kindness, understanding and support in such difficult times. After the treatment of a child, their parents expect from a nurse to receive some advice concerning further actions and an understandable explanation of all aspects connected with discharge.
słowa kluczowe:

oczekiwanie rodziców, dzieci, rola pielęgniarki

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe