eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Opieka okołoporodowa w domach narodzin w opinii kobiet. Czy nadszedł czas na wprowadzenie nowych możliwości?

Julia Nawrot
1
,
Agnieszka Gniadek
2
,
Aneta Suder
3

1.
Department of Rudiments of Midwifery, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2.
Department of Nursing Management and Epidemiological Nursing, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
3.
Department of Neonatology, University Hospital, Krakow, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 117–122
Data publikacji online: 2019/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Domy narodzin, inaczej nazywane oddziałami prowadzonymi przez położne, są placówkami przeznaczonymi dla kobiet w fizjologicznej ciąży, które chciałyby urodzić w możliwie niezakłócony sposób, w warunkach zbliżonych do warunków domowych i jednocześnie zapewniających zaplecze medyczne.

Cel pracy
Przedstawienie informacji na temat preferencji kobiet dotyczących alternatywnej formy opieki okołoporodowej, jaką jest opieka prowadzona przez położne w domach narodzin, a także poznanie opinii na jej temat i sposobu jej postrzegania przez kobiety.

Materiał i metody
Przeprowadzono badanie dwuetapowe, opisowe. Dane ilościowe zebrano z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety w grupie 153 kobiet w Polsce od stycznia do maja 2017 roku. Grupę badaną stanowiły kobiety w wieku rozrodczym z różnych części Polski, rekrutowane za pośrednictwem Internetu lub tradycyjnie.

Wyniki
Prawie 79% respondentek zadeklarowało zainteresowanie porodem w naturalnym rytmie prowadzonym przez położną w domu narodzin. Z grupy potencjalnie zainteresowanej porodem w domu narodzin 41,2% respondentek całkowicie zgodziło się ze stwierdzeniem: „Fizjologiczne porody w domu to bezpieczna alternatywa dla porodu w szpitalu”, a 23,5% zgodziło się z powyższym stwierdzeniem częściowo. Zagadnienia charakterystyczne dla opieki w domach narodzin, takie jak stosowanie niefarmakologicznego leczenia bólu, opieka jeden na jeden podczas porodu, intymne i przytulne otoczenie, były ważne dla ponad 70% respondentek.

Wnioski
Wprowadzenie domów narodzin do systemu opieki okołoporodowej dla kobiet w ciąży fizjologicznej o niskim ryzyku wystąpienia powikłań może odpowiadać ich potrzebom.Introduction
Birth centers, otherwise known as midwife-led units, midwifery units, are designed for women in physiological pregnancy, who would like to give birth in a possibly natural way. This type of care offers homelike environment, with basic medical equipment on-site.

Aim of the research
To explore women’s preferences regarding an alternative model of perinatal care in birth centers.

Material and methods
A two-phase study was used. In this exploratory descriptive study quantitative data were collected by anonymous questionnaire from 153 women in Poland from January 2017 to May 2017. A sample of women of childbearing age from various parts of Poland were recruited via the Internet and in-person.

Results
Almost 79% of respondents declared their interest in giving birth in a natural rhythm led by a midwife. From the group potentially interested in giving birth in a birthing centre 41.2% of respondents fully agreed with the statement “Physiological birth in the home is a safe alternative to giving birth in the hospital”, and 23.5% of the respondents from the same group agreed with the above statement partially. All aspects that are the domains of midwife-led care in birth centres, such as the use of non-pharmacological pain relief, one-to-one midwife care during delivery, and intimate homelike surroundings, were important for over 70% of respondents.

Conclusions
Women show interest in birth centre care during the perinatal period. Introducing birth centres into perinatal care for women in a physiological pregnancy with low risk of complications may match their needs.

słowa kluczowe:

położna, poród naturalny, domy narodzin

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.