eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Opinie polskich psychiatrów o psychiatrii i własnej roli zawodowej

Artur Kochański
,
Andrzej Cechnicki

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (1): 31-48
Data publikacji online: 2018/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel
Psychiatria jako dziedzina medycyny i wiedzy podlega społecznej ocenie. Psychiatrzy, jako jej kluczowi reprezentanci, dzielą często dyskryminujące doświadczenia z osobami chorującymi psychicznie. Celem pracy była analiza stosunku polskich psychiatrów wobec psychiatrii i własnej roli zawodowej.

Metody
Badaną grupą byli polscy psychiatrzy. Zastosowano sondaż diagnostyczny, wykorzystując kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia. Analizie poddano 232 ankiety.

Wyniki
W opinii większości badanych psychiatrów (62,9%) przeważająca część społeczeństwa ma świadomość, że psychiatria jest dziedziną medycyny. Znaczny odsetek (47%) ocenia, że przeciętny obywatel uważa leczenie psychiatryczne za bardzo mało skuteczne bądź nieskuteczne. Zdaniem 53,8% badanych od 40% do 100% społeczeństwa kojarzy leczenie psychiatryczne z przemocą. W opinii znaczącej liczby badanych (84,1%) niewielka część społeczeństwa (do 40%) uważa, że psychiatria jest dziedziną oddziaływań magicznych. Część badanych (8,6%) uważa, że większość społeczeństwa (ponad 60%) jest przekonana, że psychiatria jest wykorzystywana do ochrony osób, które naruszyły prawo. W opinii 46,5% badanych mniejsza część społeczeństwa (do 40%) jest przekonana, że psychiatrzy upodabniają się do swoich pacjentów. Większość (56,9%) uznaje, że prestiż psychiatrii w opinii lekarzy innych specjalności jest niski lub bardzo niski. Według 62,5% badanych psychiatrów skuteczność leczenia psychiatrycznego w opinii lekarzy innych specjalności jest oceniana jako przeciętna, lecz większość (67,2%) ich koleżanek i kolegów jest zadowolona z wyboru tej specjalności medycznej. Zdecydowana większość (96,1%) wyraziła zadowolenie z własnego wyboru tej specjalności lekarskiej. Zdaniem zdecydowanej większości (76,8%) poziom emocjonalnego obciążenia związanego z pracą psychiatry jest wysoki albo bardzo wysoki. Większość respondentów (64,3%) ocenia, że poziom odpowiedzialności prawnej związanej z pracą psychiatry jest ponadprzeciętny. Zdecydowana większość ankietowanych (86,6%) stwierdza, że nakłady na finansowanie psychiatrii są zaniżone w porównaniu z innymi dziedzinami medycyny. Większość ankietowanych (87,5%) uważa za częstą lub bardzo częstą praktykę dyskryminującego traktowania osób leczonych psychiatrycznie przez lekarzy innych specjalności.

Wnioski
Polscy psychiatrzy uważają psychiatrię za niedocenianą i dyskryminowaną dziedzinę medycyny, wyrażając jednocześnie duże zadowolenie z wyboru tej specjalności lekarskiej.Purpose
Psychiatry as a discipline of medicine and science is subject to constant social assessment. Psychiatrists – its key representatives – often share discriminating experiences with mentally-ill patients. The aim of the paper is to analyse the attitude of Polish psychiatrists towards psychiatry and their own professional role.

Methods
The studied group consisted of Polish psychiatrists. A diagnostic survey in the form of a questionnaire to be filled-in individually was used and 232 questionnaires underwent the final analysis.

Results
According to the majority of psychiatrists (62.9%), the greater part of the society is aware of the fact that psychiatry is a discipline of medicine; 47% of psychiatrists believe that an average citizen considers psychiatric treatment to be either only slightly effective or ineffective at all. According to 53.8% of the respondents, 40 to 100% of the society associates psychiatric therapy with violence. In the opinion of the majority of respondents (84.1%), a small part of the society (up to 40%) believes that psychiatry is a field of magical influences. A small part of the studied doctors (8.6%) claim that most of the society (60% and more) thinks that psychiatry is used to protect individuals who break the law. According to 46.5% of the respondents, a smaller part of the society (up to 40%) claims that psychiatrists become similar to their patients. Most of them (56.9%) think that the prestige of psychiatry in the eyes of doctors of other specialisations is low or very low. According to 62.5% of the studied psychiatrists, doctors of other specialisations think that the effectiveness of psychiatric treatment is average, although most of their colleagues (76.2%) are satisfied with the choice of this specialisation. A vast majority (96.1%) expressed satisfaction with their own choice of medical specialisation. According to the great majority (76.8%), the level of emotional burden related to the work of a psychiatrist is high or very high. Most of the respondents (64.3%) estimate that the level of legal responsibility related to the work of a psychiatrist is more than average. A vast majority of the studied persons (86.6%) claim that financial outlays designated to psychiatry are lower as compared to other disciplines of medicine. Most of the respondents (87.5%) believe that doctors of other specialisations often or very often treat mentally-ill patients in a discriminating manner.

Conclusions
Polish psychiatrists believe that psychiatry is an undervalued and discriminated discipline of medicine. At the same time, they express high level of satisfaction with their choice of this medical specialisation.

słowa kluczowe:

opinie o psychiatrach, psychiatria, samopiętnowanie

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.