eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Owrzodzenia podudzi w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej w pielęgniarskiej opiece domowej

Bożena E. Kopcych
,
Ewelina Chilińska-Kopko
,
Anna Zalewska
,
Karolina Glińska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 1: 34-40
Data publikacji online: 2016/04/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Liczba pacjentów z owrzodzeniem podudzi nieustannie wzrasta. Występujące deficyty w samoopiece i waga problemu nakładają na pielęgniarki rodzinne konieczność ciągłego dokształcania się, doskonalenia swoich umiejętności i podejmowania spójnych działań celem stworzenia standardu dotyczącego domowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym podudzi. Domowa opieka pielęgniarska powinna być holistyczna, wielokierunkowa i interdyscyplinarna oraz mieć na celu wyleczenie lub zminimalizowanie negatywnych skutków choroby, co pozwoli pacjentowi poprawić nie tylko komfort, ale przede wszystkim jakość życia.

Cel pracy: Ocena zadowolenia pacjentów z realizacji świadczeń pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentem z owrzodzeniem podudzi.

Materiał i metody: Dokonano analizy dokumentacji pielęgniarek rodzinnych – realizacja świadczeń pielęgniarskich w opiece domowej nad pacjentem z owrzodzeniem goleni, oraz zastosowano anonimowy autorski kwestionariusz ankiety ze skalą punktową oceniającą poziom realizowanych świadczeń.

Wyniki i wnioski: Liczba chorych z owrzodzeniem goleni wymagających kompleksowej opieki pielęgniarskiej w środowisku domowym stale wzrasta. Podczas większości wizyt pielęgniarka realizowała wyłącznie świadczenia leczniczo-pielęgnacyjne. Ocena działań pielęgniarki rodzinnej w opinii pacjentów jest pozytywna. Pielęgniarki mało czasu poświęcają na przygotowanie chorego i rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, pomijają kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Introduction: Increase in the number of patients with leg ulcers and deficiency in self-care, as well as the seriousness of the problem, impose on family nurses the need for continuous extension of their knowledge, improvement of skills and undertaking cohesive actions in order to create the standard for nursing home care of patients with leg ulcers. The nursing home care shall be holistic, multidirectional and interdisciplinary, aiming at curing or minimizing negative results of the disease and allowing the patient to improve comfort and quality of life.

Aim of the study: Evaluation of patients’ satisfaction with the benefits of family nurses in patient care with ulceration.

Material and methods: Analysis of documentation of family nurses – provision of nursing services in home care of patients with leg ulcers, and the author’s anonymous questionnaire with a point scale, assessing the level of the services.

Results and conclusions: A number of patients with leg ulcers, requiring complex nursing care at home, constantly increases. In most cases nurses provide only treatment and care services to patients. The assessment of family nurses actions is positive in the opinion of patients. Nurses spend little time on preparing patients/families to self-care, they omit developing skills in coping with disability.
słowa kluczowe:

pielęgniarka rodzinna, owrzodzenie goleni, realizacja zadań

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.