eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Palenie tytoniu a wynik planowanej koronarografii

Marzena Jaciubek
,
Andrzej Krupienicz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 165-170
Data publikacji online: 2011/11/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp : Choroby układu sercowo-naczyniowego są powodem ok. 50% wszystkich zgonów oraz najczęstszą przyczyną hospitalizacji i trwałej niezdolności do pracy w Polsce. Za taki stan rzeczy odpowiada współczesny styl życia: niewłaściwe odżywianie, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu, stres, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia itd. Według Światowej Organizacji Zdrowia palenie papierosów stanowi trzecią co do częstości przyczynę schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Szkodliwość palenia jest badana i znana od wielu lat. Mało zbadany jest wpływ dymu tytoniowego na naczynia wieńcowe, zwężenie oraz stopień nasilenia zmian w planowej koronarografii.

Cel pracy : Zbadanie, czy palenie tytoniu ma wpływ na wynik planowej koronarografii.

Materiał i metody : Badanie przeprowadzono w grupie 101 pacjentów oddziału kardiologii lub pracowni hemodynamicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, u których wykonano koronarografię w trybie planowym. W badaniu wykorzystano narzędzie badawcze własnej konstrukcji – kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 6.0, a obliczenia zostały przeprowadzone z użyciem testów nieparametrycznych 2.

Wyniki : W badanej grupie pacjentów, przy założonej klasyfikacji zmian w tętnicach wieńcowych, nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy rozległością zmian w naczyniach wieńcowych a wiekiem, wykształceniem, czasem ani liczbą wypalanych w ciągu dnia papierosów.

Wnioski : Większość badanych do momentu wykonania planowej koronarografii pali lub paliła (85% badanych). Celowe wydaje się prowadzenie badań na szerszą skalę, uwzględniając szczegółowe opracowanie zmian w tętnicach wieńcowych.

Introduction : Cardio-vascular diseases (CVD) are the reason for about 50% of deaths and, the same time, the most frequent for hospitalization and permanent incapacity for work in Poland. The whole thing is because of the present-day life style: inappropriate nutrition, lack of sufficient physical activity, smoking cigarettes, drinking alcohol, excessive mental strain, arterial hypertension, hypercholesterolemia, etc. According of the World Health Organization smoking cigarettes is the third frequent cause of cardio-vascular diseases. Harmful consequences of smoking have been known for many years. It has not been known to what extent, if any, coronary vessels, contraction and escalation of changes are effected by smoking in plane coronarography.

Aim : The aim of the study was to investigate the correlation between smoking and results of plane coronarography.

Material and methods : The study was performed in the group of 101 consecutive patients who were hospitalized at cardiology department and hemodynamics in Wojewódzki Szpital Specjalistyczny in Radom. The patients were subjected to the plane coronarography. The study was accompanied by a self-made examining tool – a questionnaire. The results was analyzed statistically using Statistica 6.0, and calculation were made using imparameter tests 2.

Results : In the group of the studied patients, taking into account the classification of changes in coronary arteries, statistically essential correlation between the extension of changes in coronary arteries and the age, education, time and the number of cigarettes being smoked during a day.

Conclusions : Most of the studied for the plane coronarography smoke or used to smoke (85% of the studied). Doing the research work on a larger scale may be considered useful especially bearing in mind a detailed study of changes in coronary arteries.
słowa kluczowe:

palenie tytoniu, koronarografia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.