eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Pierwsze przywódczynie stowarzyszeń pielęgniarskich. Współczesne wyzwania stojące przed liderami

Krystyna Łukasz-Paluch
,
Grażyna Anna Franek

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pierwsze narodowe organizacje pielęgniarskie na świecie powstały w XIX wieku. Przełom wieków sprzyjał integracji, dzięki czemu w 1899 roku powstała
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek. Powstanie i rozwój organizacji międzynarodowej oraz stowarzyszeń narodowych było możliwe dzięki ogromnej sile
przywództwa, jasno określonej przez liderów misji i wizji organizacji pielęgniarskich i zawodu oraz strategii ich urzeczywistnienia, cierpliwości i odwadze
w realizacji wytyczonych celów. Opisanie współczesnych wyzwań tworzy podstawy do ich realizacji nawet w bardzo trudnych warunkach.
Celem pracy jest prezentacja przywódczyń/liderek międzynarodowego ruchu pielęgniarek i polskiego stowarzyszenia narodowego
u początków ich powstania oraz upowszechnianie współczesnych kierunków działań Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Poddano analizie
przedruki z materiałów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek z okresu obchodów stulecia i polskiego piśmiennictwa z historii pielęgniarstwa
oraz opracowania związane z terminologią i koncepcją przywództwa (liderowania) w teorii zarządzania.
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że międzynarodowa integracja pielęgniarek na przełomie wieków zainspirowała stworzenie silnej
grupy wspierającej narodowe stowarzyszenia. Charyzma przywódczyń Międzynarodowej Rady Pielęgniarek reprezentujących wartości
działania, które we współczesnej teorii zarządzania są zawarte w koncepcji przywódcy transformacyjnego, oraz siła oddziaływania stowarzyszeń
narodowych wpłynęły na zmianę statusu pielęgniarki i stworzyły zawód, eksponując jego humanistyczne wartości. Podjęcie nowych
wyzwań, jakie niesie XXI wiek, to kolejny etap w rozwoju profesji.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 220-225

The first national nursing organizations in the world created in the nineteenth century. The turn of century favored the inclusion of nurses in
the world and the creation of the International Council of Nurses (1899). The emergence and development of international organization and
national associations has been possible thanks to the immense power of leadership, mission and vision of the organization and nursing
profession and strategies for their achievement clearly defined by the leaders, patience and courage to achieve the objectives. Describing
the contemporary challenges is the basis for their resolution, even in very difficult circumstances.
The aim is presentation of the women leaders of the international movement of nurses and our national association at the beginning of their
creation and also dissemination of contemporary trends of the International Council of Nurses. The analysis included reprints of material
from the International Council of Nurses from the period of celebration of the century and from Polish literature in the history of nursing, and
also studies of related terminology and concepts of leadership in management theory.
Analysis of the literature indicates that international integration of nurses at the turn of the century inspired to build a strong support of the national
associations. Charisma of leaders of the International Council of Nurses representing the value, which in modern management theories are contained
in the concept of transformer leader, and the power of national associations altered the status of nurses and created a profession emphasizing
its humanistic values. Addressing the new challenges posed by twenty-first century is the next stage in the development of profession.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 220-225
słowa kluczowe:

przywódca (lider); stowarzyszenie; wyzwania

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe