eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postawy polskich pielęgniarek wobec przedstawicieli społeczności romskiej na przykładzie województwa małopolskiego

Joanna Zalewska-Puchała
1
,
Anna Majda
1
,
Iwona Bodys-Cupak
1

1.
Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (4): 257–264
Data publikacji online: 2020/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Romowie to mniejszość, wokół której narosło również w Polsce wiele stereotypów i uprzedzeń. Od wieków zamieszkują ziemie polskie, jednak nie asymilują się i pozostają wierni swojej tradycji i kulturze. Negatywne nastawienie, niechęć i uprzedzenia personelu medycznego mogą prowadzić do ograniczeń w zapewnieniu wysokiej jakości opieki medycznej i tym samym wyższego wskaźnika zachorowań i śmiertelności wśród członków tej grupy etnicznej. Cel pracy: Ocena postaw polskich pielęgniarek wobec przedstawicieli społeczności romskiej.

Materiał i metody
Badania przekrojowe realizowano za pomocą sondażu diagnostycznego i metody estymacyjnej. Dobór grupy badanej był celowy. W badaniach wykorzystano narzędzia badawcze, takie jak Skala dystansu społecznego Bogardusa (BSDS); Orientacja na dominację społeczną (SDO); Kwestionariusz akceptacji społecznej (KAS) i kwestionariusz autorski. Badania przeprowadzono w 2018 r. wśród 1271 czynnych zawodowo pielęgniarek.

Wyniki
Badani uzyskali wyniki niewiele poniżej środkowego punku zmodyfikowanej skali Bogardusa, co świadczy o niewielkiej przewadze neutralnych i negatywnych ustosunkowań wobec Romów nad pozytywnymi. Respondenci deklarowali największy dystans do Romów w podskali dystans intymny, a najmniejszy w podskali dystans biologiczny. Wykazano istotną zależność między poziomem dystansu społecznego badanych a miejscem zamieszkania, wykształceniem, dochodami, częstością kontaktu, opieką nad osobą pochodzenia romskiego, uczestnictwem w praktykach religijnych, poczuciem wiary i przygotowaniem pielęgniarstwa transkulturowego. Wszystkie podskale SDO korelowały istotnie i ujemnie ze skalą Bogardusa.

Wnioski
Wyniki badań wskazują na potrzebę szkolenia pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa transkulturowego.Introduction
The Roma are a minority around which many stereotypes and prejudices have accumulated in Poland. Negative attitudes, reluctance, and prejudices of medical staff can lead to limitations in the provision of high-quality medical care, as well as higher rates of disease and mortality among members of this ethnic group. Aim of the research: To evaluate the attitudes of Polish nurses towards representatives of the Roma community.

Material and methods
Cross-sectional study, carried out by means of a diagnostic survey and an estimation method. The selection of the study group was deliberate. The research used research tools such as the Bogardus Social Distance Scale, Social Dominance Orientation (SDO), the Social Approbation Questionnaire, and the authors’ questionnaire. The research was carried out in 2018 among 1271 professionally active nurses.

Results
The respondents declared the greatest distance towards the Roma in the Intimate distance subscale, and the smallest in the Biological distance subscale. A significant dependence of the level of social distance of the respondents on place of residence, education, income, frequency of contact, care for a Roma person, participation in religious practices, a sense of faith, and training in transcultural nursing was observed. All SDO subscales correlated significantly and negatively with the Bogardus scale.

Conclusions
The results of the research indicate the need to train nurses in the field of transcultural nursing.

słowa kluczowe:

pielęgniarki, postawy, dystans społeczny, Romowie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe