eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postawy studentów pielęgniarstwa wobec osób odmiennych kulturowo

Anna Majda
,
Joanna Zalewska-Puchała
,
Ewa Barczyk

Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Odmienność kulturowa może być źródłem niechęci, lęków i poczucia zagrożenia lub zaciekawienia, zachwytu i fascynacji. Postrzeganie „innego” jako ciekawego, stymulującego i wartościowego sprzyja interakcjom opartym na wzajemnym uznaniu, szacunku i ukierunkowuje na współpracę i współdziałanie. Natomiast, gdy „inny” jest postrzegany jako mało znaczący, zacofany, z niską samooceną, wyzwala to zachowania agresywne, antagonizmy i dominację.

Cel. Celem pracy było poznanie postaw studentów pielęgniarstwa wobec osób odmiennych kulturowo.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 100 studentów pielęgniarstwa. Wykorzystano Skalę Bogardusa, zwaną także skalą dystansu społecznego oraz autorski kwestionariusz ankiety. Do analizy statystycznej użyto programu Statistica 9.0, testu U Manna-Whitneya oraz korelacji c2 Pearsona.

Wyniki. W badaniu Skalą Bogardusa jedynie 23% badanych studentów wykazało akceptującą postawę wobec Romów, 31% wobec muzułmanów i 45% wobec Żydów. Uprzedzenia w największym odsetku ujawniły się w 7. pozycji Skali Bogardusa, w której studenci dezaprobowali możliwość pokrewieństwa przez małżeństwo w rodzinie z przedstawicielem tychże mniejszości. Badani studenci byli mało samokrytyczni w ocenie własnego dystansu wobec osób z odmiennych kultur/ /mniejszości, gdyż w badaniu kwestionariuszem autorskim jedynie 27% z nich zadeklarowało, że ma uprzedzenia wobec mniejszości etnicznych, 11% wobec narodowych i religijnych. Dotyczyły one takich grup mniejszościowych, jak: Romowie, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, muzułmanie, Rosjanie, Rumuni.

Wnioski. Kontakty z „innymi” są istotnym elementem rozwoju interpersonalnego i społecznego. Negatywne postawy wobec odmienności kulturowych, zamykanie się w kręgu własnych wartości kulturowych oraz przyjmowanie za właściwą tylko własnej perspektywy postrzegania świata, odbierają nam szansę rozwoju.Background. Cultural difference may be a source of resentment, fear and insecurity or curiosity, admiration and fascination. Perceiving others as interesting, stimulating and valuable promotes interactions based on mutual recognition and respect; such perception channels cooperation and collaboration. On the other hand, perceiving others as insignificant, backward and with low self-esteem triggers aggressive behaviour, antagonism and domination.

Aim of the study. The aim of the study was to learn about the attitudes of the students of nursing toward people of different cultures.

Material and methods. The research was conducted in a group of 100 students of nursing and used the Bogardus social distance scale and the author’s questionnaire of the survey. Statistical analysis used Statistica 9.0, the Mann-Whitney U test and the Pearson’s test of correlation (c2).

Results. Under examination with the Bogardus scale only 23% examined students showed accepting attitude in the Romani people, 31% in muslims and 45% in the Jewish. The highest percentage of bias was revealed in the 7th item on the Bogardus bliscale: the students condemned the possibility of kinship by marriage in the family with a representative of this minority. The students are not too self-critical in the assessment of their distance toward people of different cultures/minorities; because in the survey conducted with the use of a questionnaire designed by the authors only 27% of the respondents declared they had prejudice against ethnic minorities, 11% in the face national and religious. The bias declared by the respondents related to such minority groups as: the Romani people, the Jewish, Germans, Ukrainians, muslims, Russians and Romanians.

Conclusions. Relations with others are an important element of interpersonal and social development. Negative attitudes toward cultural differences, closing ourselves up in the circle of our own cultural values and assuming that only our view of the world is the right one deprives us of a chance to develop.

słowa kluczowe:

postawa, studenci pielęgniarstwa, grupy mniejszościowe

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe