eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postrzeganie kontrolowanego podciśnienia w miejscowym zarządzaniu i leczeniu ran przewlekłych w grupie pielęgniarek. Doniesienie wstępne

Daria Małgorzata Kardyś
1
,
Kamila Pytlak
2
,
Paulina Szymańska
3
,
Dariusz Bazaliński
2, 4

1.
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina, Rzeszów, Polska
2.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. B. Markiewicza w Brzozowie, Polska
3.
Oddział Chirurgii Naczyniowej, Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom, Polska
4.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 123–129
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy było poznanie opinii i obaw związanych z wdrażaniem i prowadzeniem leczenia ran przy użyciu podciśnienia (negative pressure wound therapy – NPWT) w grupie pielęgniarek i pielęgniarzy.

Materiał i metody
Badaniem objęto 401 pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających uprawnienia do leczenia ran oraz zainteresowanych rozwojem w danej dziedzinie. Zebrane dane zostały poddane analizie statystycznej. Wykorzystano metodę szacowania i sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego narzędzia kwestionariuszowego oceniającego postrzeganie NPWT.

Wyniki
Badaniem objęto 391 pielęgniarek (97,5%) i 10 (2,5%) pielęgniarzy w wieku 25–67 lat. Średnia wieku badanych wyniosła 44,96 ±10,25 lat. Każdy z badanych posiadał doświadczenie w zakresie profilaktyki i leczenia ran (100%). Ponad połowa (53,6%) badanych nie posiadała żadnego doświadczenia w zakresie wykorzystania NPWT, jedynie 12,0% samodzielnie wykorzystywało tę metodę w miejscowym leczeniu ran. W ocenie całościowej Kwestionariusza Postrzegania NPWT badani uzyskali 75,77 ±12,72 pkt (min. 37 pkt, maks.100 pkt). Wyniki wskazują wysoki poziom przestrzegania terapii NPWT w badanej próbie.

Wnioski
Badani prezentują wiedzę wymaganą do wdrażania i prowadzenia NPWT w miejscowym leczeniu ran przewlekłych. Grupa pielęgniarek/rzy posiadających uprawnienia i kwalifikacje do leczenia ran wykazuje motywację i gotowość do wdrażania terapii podciśnieniowej, jednak potrzebują wsparcia specjalisty/mentora.Introduction
Investigation of perception and fears related to the implementation of negative pressure wound therapy (NPWT) among nurses treating chronic wounds.

Material and methods
The study included 401 nurses qualified to treat wounds and interested in professional development in a given field. The collected data were statistically analysed. The method of estimation and diagnostic survey was used. The questionnaire developed by the authors was used as a tool assessing the perception of NPWT; it consisted of 3 domains (knowledge, motivation, readiness).

Results
The study included 391 female nurses (97.5%) and 10 male nurses (2.5%), aged 25 to 67 years. The mean age of the respondents was 44.96 years ±10.25 years. Each of the respondents had experience in the field of wound prophylaxis and treatment (100.0%). More than half (53.6%) of the respondents had no experience in the use of NPWT, and only 12.0% used the method independently. In the overall assessment of the NPWT Perception Questionnaire, the respondents obtained 75.77 ±12.72 points (min 37, max 100 points). The obtained results indicated a high level of perception of NPWT therapy in the studied sample.

Conclusions
The respondents presented the knowledge required to implement and conduct NPWT in the treatment of chronic wounds. A group of nurses who are qualified to treat wounds demonstrated motivation and readiness to implement NPWT, but they need the support of a specialist mentor, who could introduce them to practical issues related to this method.

słowa kluczowe:

pielęgniarka, rany przewlekłe, NPWT

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.