eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2021
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Potrzeby pacjentów i ich rodzin objętych opieką hospicjum stacjonarnego w dobie pandemii COVID-19 – podobieństwa i różnice. Badanie jakościowe

Maria Wysocka
1, 2
,
Jan Frydrych
3, 4
,
Anna Klimkiewicz
5
,
Jerzy Jarosz
1
,
Tomasz Pasierski
2

1.
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, Warszawa, Polska
2.
Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
3.
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
4.
Ośrodek Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
5.
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Medycyna Paliatywna 2021; 13(2): 71–82
Data publikacji online: 2021/07/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
COVID-19 jest ogromnym zagrożeniem dla placówek prowadzących stacjonarną opiekę nad pacjentami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz osobami w podeszłym wieku. Ta bezprecedensowa sytuacja wymaga radykalnych i niestosowanych wcześniej rozwiązań. Konieczne stało się ograniczenie lub całkowite wykluczenie odwiedzin. Zmniejszono skład personelu i zaostrzono rygor sanitarny. Stanowcze działania miały bezpośredni wpływ na podmioty placówek hospicyjnych – pracowników, pacjentów i ich rodziny.

Cel pracy
Analiza potrzeb pacjentów i ich rodzin, a także potencjalnych różnic w hierarchii w czasie pandemii.

Materiał i metody
Pilotażowym badaniem jakościowym objęto jedno z polskich hospicjów stacjonarnych. Celem było pokazanie konsekwencji wymuszonych przez COVID-19 zmian oraz pomoc w wypracowaniu rozwiązań adekwatnych do nowej rzeczywistości. Wśród pacjentów oraz ich rodzin przeprowadzono ankiety (kwestionariusze ankietowe z pytaniami otwartymi). Do analizy ankiet wykorzystano podejście antropologii medycznej.

Wyniki
Wyróżniono kluczowe potrzeby obu badanych grup i wskazano różnice. Podstawową potrzebą pacjentów okazała się fizyczna bliskość. Dla rodzin była to potrzeba sprawowania opieki nad chorym.

Wnioski
Różnice w potrzebach rzutowały na preferowane formy komunikacji. Z analizy treści kwestionariuszy wynika, że COVID-19 inaczej oddziałuje na pacjentów, a inaczej na rodziny. Pilotaż nie wyczerpuje tematu, konieczne są dalsze badania pogłębione.Introduction
The COVID-19 pandemic has been a great threat to facilities providing inpatient care to chronically/terminally ill patients or elderly people. This unprecedented situation has called for radical and previously untried solutions including restrictions or a complete ban on visiting inpatients, reductions in the number of staff, and measures to improve the sanitary regime. These far-reaching actions have had a direct impact on all actors involved in the system of social welfare facilities: employees, patients, and their families.

Aim
The analysis of the key needs of patients and their families and the potential differences in their hierarchy in the new situation.

Material and methods
A qualitative pilot study was conducted in a Polish inpatient hospice to identify the consequences of the changes outlined above and to help with the development of solutions adjusted to the current situation. The study, based on questionnaires containing open-ended questions, was conducted among patients and their families. The questionnaires were analysed using a medical-anthropological approach.

Results
The analysis provides a basis for identifying the key needs of both groups under study and highlighting the differences between them. The basic need of the patients were shown to be physical closeness. For families, it was a need to care for their relatives.

Conclusions
The differences in needs influenced the preferred forms of communication. Based on the results of the questionnaires, COVID-19 was also observed to play different roles and vary in importance among patients and their families. The findings of the pilot study are not exhaustive, and further in-depth research is required to explore this area of interest.

słowa kluczowe:

COVID-19, hospicja, badania jakościowe

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe