eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Powikłania po znieczuleniu podpajęczynówkowym u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu dysfunkcji narządu ruchu

Anna Maria Wójcik
1, 2
,
Paweł Więch
2
,
Dariusz Bazaliński
2

1.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie, Brzozów, Polska
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 3: 123–129
Data publikacji online: 2021/09/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Analiza powikłań występujących w pierwszej dobie po znieczuleniu podpajęczynówkowym u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego w obrębie narządu ruchu.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 101 pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów ortopedycznych w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Mężczyźni stanowili 55,4% (n = 56), kobiety 44,6% (n = 45). Wykorzystano kwestionariusz składający się z części A i B, w których zawarto podstawowe informacje (dane socjodemograficzne, rodzaj zabiegu, skalę American Society of Anesthesiology, rozmiar stosowanej igły, wyniki z kart pomiaru podstawowych parametrów hemodynamicznych BP, HR, SpO2), kwestionariusze autorskie, dokumentację medyczną: kartę znieczulenia, kartę zgody pacjenta na zabieg chirurgiczny, skalę Aldreta oraz kartę monitorowania w opiece pooperacyjnej. W badaniach zastosowano technikę ankietowania oraz skalę szacunkową.

Wyniki
Wykazano, że po znieczuleniu podpajęczynówkowym wystąpiły u 33,7% (n = 34) badanych niepokojące objawy w postaci bradykardii i hipotensji < 90 mmHg u 28,7% (n = 29). Zaobserwowano korelację pomiędzy wiekiem a występowaniem objawów niepożądanych. Najczęściej występującymi dolegliwościami po znieczuleniu podpajęczynówkowym w badanej grupie pacjentów były nudności (1,05) i zawroty głowy (0,84).

Wnioski
Bradykardia ze spadkiem ciśnienia tętniczego i obniżeniem wartości SpO2 jest powikłaniem występującym najczęściej u pacjentów w wieku 50–65 lat. W opinii badanych nudności i zawroty głowy stanowią nieprzyjemne dolegliwości występujące w pierwszej dobie po znieczuleniu podpajęczynówkowym.Introduction
The aim of the study was to investigate the complications occurring on the first day after spinal anaesthesia in patients qualified for surgery of the musculoskeletal system.

Material and methods
The study involved 101 patients qualified for orthopaedic surgery under subarachnoid anaesthesia. Men constituted 55.4% (n = 56) and women 44.6% (n = 45). The group was verified using the ASA scale. The used questionnaire consisted of 2 parts: A and B. It contained basic information (sociodemographic data, type of procedure, ASA scale, size of the needle used, card for measuring basic haemodynamic parameters BP, HR, SpO2) proprietary questionnaires, medical documentation Anesthesia Card, Patient Consent Card for Surgical Procedure, Adlert’s scale and a monitoring card in postoperative care. The survey technique and estimation scale were used.

Results
Based on the analysis, the results show that the alerting symptoms after implementing the spinal anaesthesia, in the form of bradycardia, occurred in 33.7% (n = 34), and hypertension < 90 mmHg was observed in 28.7% (n = 29) which rose to 85 mmHg. There is a correlation between age and the occurrence of undesirable symptoms. The most common symptoms following spinal anaesthesia in the studied group of patients were nausea (1.05) and dizziness (0.84).

Conclusions
Bradycardia accompanied by a drop in blood pressure and a decrease in SpO2 is a complication most common in patients aged 50–65 years. In the opinion of the respondents, nausea and dizziness were unpleasant symptoms occurring on the first day after the applied anaesthesia

słowa kluczowe:

znieczulenie podpajęczynówkowe, pacjent, pielęgniarka, powikłanie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.