eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom wiedzy pielęgniarek i położnych szpitala kościerskiego z zakresu profilaktyki nowotworów piersi

Piotr Jarzynkowski
1
,
Renata Piotrkowska
1
,
Beata Siedlecka
2

  1. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
  2. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o., Kościerzyna, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 3: 116-122
Data publikacji online: 2021/09/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Określenie poziomu wiedzy pielęgniarek i położnych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z zakresu profilaktyki nowotworów piersi.

Materiał i metody
Od stycznia do marca 2020 r. objęto badaniem 111 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych na podstawie zgody Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym o numerze NKBBN/723/2019-2020. Zastosowano metodę badawczą w formie sondażu diagnostycznego. Wykorzystano ankiety własnego autorstwa. Wszystkie obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 2016. Istotność różnic pomiędzy więcej niż dwoma grupami sprawdzono testem Kruskala-Wallisa i jednoczynnikową analizą wariancji ANOVA (w przypadku otrzymania istotnych różnic zastosowano testy post hoc Bonferroniego, a pomiędzy dwoma grupami test U Manna-Whitneya i t-Student). W celu stwierdzenia powiązania siły oraz kierunku między zmiennymi zastosowano analizę korelacji, obliczając współczynniki korelacji Spearmana. We wszystkich obliczeniach za poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05.

Wyniki
Poziom wiedzy pielęgniarek i położnych na temat profilaktyki nowotworów piersi jest na poziomie średnim.

Wnioski
Wyższy poziom wiedzy na temat profilaktyki raka piersi mają pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym, pracujące na oddziałach zabiegowych oraz ze stażem pracy w zawodzie powyżej 5 lat. Należy podejmować kolejne badania pozwalające ocenić poziom wiedzy na temat profilaktyki nowotworów piersi wśród personelu pielęgniarsko-położniczego, co pozwoli na poprawę edukacji, profilaktyki i leczenia.Introduction
Determining the level of knowledge of nurses and midwives of the Specialist Hospital in Kościerzyna on the prevention of breast cancer.

Material and methods
The research material consisted of 111 nurses and midwives. The research was conducted in the period from January to March 2020. The research was approved by the Independent Bioethics Committee for Scientific Research at the Medical University of Gdańsk, no. NKBBN/723/2019-2020.A research method in the form of a diagnostic survey was used. A research technique was used in the form of a self-authored questionnaire. All statistical calculations were performed using the IBM SPSS 23 statistical package and the Excel 2016 spreadsheet. The significance of differences between more than 2 groups was checked by the KruskalWallis test and by the one-way ANOVA (in the case of obtaining significant differences, Bonferroni’s post hoc tests were used, and between the 2 groups by the Mann-Whitney and t Student’s U test). Correlation analysis was performed by calculating Spearman’s correlation coefficients. In all calculations, the level of significance was p ≤ 0.05.

Results
The knowledge of nurses and midwives on the prevention of breast cancer was average.

Conclusions
A higher level of knowledge about breast cancer prevention is possessed by nurses and midwives with higher education, working in surgical wards, and with more than 5 years of work experience. Further research should be undertaken to assess the level of knowledge on the prevention of breast cancer among midwifery and nursing staff, which will improve education, prevention, and treatment.

słowa kluczowe:

profilaktyka, nowotwór piersi, pielęgniarka, położna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.