eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2017
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Preferencje terapeutyczne lekarzy POZ dotyczące wyboru preparatów wziewnych u pacjentów z rozpoznaniem astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Zbigniew Doniec
,
Paweł Nastałek
,
Adam Kurek
,
Agnieszka Almgren-Rachtan

Data publikacji online: 2017/03/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Ocena preferencji terapeutycznych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz czynników warunkujących te preferencje.

Materiał i metody: Badanie o charakterze ankietowym przeprowadzone przez lekarzy POZ z terenu całego kraju w grupie pacjentów z rozpoznaną astmą bądź POChP.

Wyniki: W badaniu wzięło udział 375 lekarzy POZ, 56% z nich ze stażem pracy powyżej 20 lat. Ankietę przeprowadzono na grupie 8040 pacjentów (4106 mężczyzn – 51%). Średni wiek pacjenta wynosił 53 lata. Spośród badanych 51,4% miało rozpoznaną astmę, w 67,7% przypadków ocenioną jako kontrolowaną, 51,9% pacjentów z POChP zakwalifikowano do kategorii B.W leczeniu przewlekłym astmy lekarze najczęściej wybierali: salbutamol w grupie β2-mimetyków krótko działających (SABA) (74,1%), flutikazon w grupie wziewnych glikokortykosteroidów (GKS) (72%) oraz salmeterol w grupie β2-mimetyków długo działających (LABA) (82%). Jako preparaty stosowane w łączonym inhalatorze 90% lekarzy wybierało salmeterol i flutikazon. W leczeniu przewlekłym POChP lekarze najczęściej wybierali: salbutamol w grupie SABA (59,5%) oraz salmeterol w grupie LABA (75,4%). Jako preparaty stosowane w łączonym inhalatorze 89,9% lekarzy wybierało salmeterol i flutikazon. Deklarowanymi czynnikami mającymi wpływ na wybór preparatu były skuteczność i bezpieczeństwo leku oraz dobre doświadczenia własne.

Wnioski: Preferowanym przez lekarzy POZ lekiem z grupy LAMA w leczeniu astmy i POChP jest salmeterol, zarówno w formie pojedynczego preparatu, jak i w połączeniu z wziewnym GKS dawkowanym łącznie z jednego inhalatora. Wziewnym GKS najczęściej łączonym z salmeterolem jest flutikazon. W przypadku SABA najpowszechniejszym wyborem jest salbutamol. Zasadniczymi czynnikami decydującymi o zaordynowaniu danego preparatu przez lekarza POZ są potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo preparatu oraz pozytywne doświadczenia własne z danym lekiem.

Objectives: To evaluate general practitioners’ (GPs) therapeutic preferences in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), as well as the determinants of these preferences.

Material and methods: A questionnaire study, carried out by GPs from all over the country in a group of patients diagnosed with asthma or COPD.

Results: The study involved 375 GPs, 56% of them with over 20-years work experience. The survey was performed on a group of 8,040 patients (4,106 men – 51%). The average patient age was 53 years. Among

the respondents, 51.4% were diagnosed with asthma, in 67.7% of cases assessed as controlled, 51.9% of patients with COPD were enrolled in category B. In the chronic treatment of asthma, doctors usually chose: salbutamol in the group of short acting β2-agonists (SABA) (74.1%), fluticasone in the group of inhaled corticosteroids (GKS) (72%), and salmeterol in the group of long acting β2-agonists (LABA) (82%). Out of preparations used

in a combined inhaler, 90% of physicians chose salmeterol and fluticasone. In the treatment of chronic COPD, the doctors most frequently chose: salbutamol in the SABA group (59.5%), and salmeterol in the LABA group (75.4%). Out of preparations used in a combined inhaler, 89.9% of physicians chose salmeterol and fluticasone. The declared factors influencing the choice of medication were its efficacy and safety profile, as well as a positive personal experience.

Conclusions: The drug preferred by GPs from the LAMA group in the treatment of asthma and COPD is salmeterol, both in the form of a single preparation, or in a combination with the inhaled GKS administered

together in the form of one inhaler. The inhaled steroid,

the most commonly combined with salmeterol, is fluticasone. In the case of SABA, the most common choice is salbutamol. The key factors determining the treatment choice of a Primary Care Physician are proven efficacy and safety profile of the medication, as well as a positive personal experience with the particular drug.
słowa kluczowe:

leczenie inhalacyjne, preferencje terapeutyczne, POChP

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe