eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Problemy pielęgnacyjne pacjentki z toksyczną nekrolizą naskórka – opis przypadku

Mariola Ejdys
,
Olga Bielan

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 1: 16-20
Data publikacji online: 2016/04/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych problemów pielęgnacyjnych pacjentów z toksyczną nekrolizą naskórka (toxic epidermal necrolysis – TEN), a także metod ich skutecznego rozwiązywania oraz zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu.

Badaniem objęto pacjentkę w wieku 40 lat, hospitalizowaną w Klinice Dermatologii w 2013 r. Chora została przyjęta do Kliniki po raz pierwszy w trybie pilnym z powodu reakcji polekowej, która wystąpiła po przyjęciu leku przeciwdrgawkowego – lamotryginy. Dotychczas jest leczona, bez występowania polekowych reakcji alergicznych.

Zastosowano metodę indywidualnego przypadku, wykorzystano technikę wywiadu, analizę dokumentacji medycznej oraz obserwację pielęgniarską.

Częstość występowania TEN ocenia się na 0,4–1,2 przypadku na milion osób w ciągu roku. Na plan pierwszy w obszarze opieki pielęgniarskiej wysuwa się konieczność izolacji chorego ze względu na ryzyko posocznicy poprzez uszkodzony naskórek i błony śluzowe. Podstawowe zadania w opiece pielęgniarskiej wynikają z konieczności realizacji funkcji opiekuńczej, leczniczej i profilaktycznej. Główne problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem wynikają z podstawowych objawów chorobowych i dolegliwości zgłaszanych przez chorego oraz problemy potencjalnie związane z ryzykiem zakażenia ogólnoustrojowego. Zadaniem pielęgniarki jest przekazanie choremu istotnych informacji dotyczących samoopieki i samopielęgnacji w okresie rekonwalescencji.

Zespół TEN uszkadza wiele narządów wewnętrznych, skórę oraz błony śluzowe, co może powodować stan zagrożenia życia. Czynnikiem wywołującym najczęściej są leki, rzadziej infekcje wirusowe. Konieczne jest monitorowanie bólu oraz właściwe jego leczenie.

The aim of this study is to present the main problems existing in patients with toxic epidermal necrolysis (TEN), as well as showing the methods of effective resolution and to prevent their recurrence.

The study included a 40 year old patient, who was hospitalized in the clinic of dermatology in 2013. The woman was admitted to the hospital for the first time because of the urgency of drug reactions, which occurred after taking anticonvulsant – lamotrigine. Previously treated, without instances of drug-induced allergic reactions.

There were used methods of using the technique of the individual case history, analysis of medical records and follow-up care.

The incidence of TEN is estimated to be 0.4-1.2 cases per million people per year. At the forefront in the area of nursing care extends to the isolation of the patient due to the risk of sepsis through broken skin and mucous membranes. The basic tasks in nursing care arise from the need to implement functions care, curative and preventive. The main issues nursing patient care resulting from basic symptoms and the symptoms reported by the patient and the potential problems associated with the risk of systemic infection. The task of nurses is to provide relevant information on the patient self-care and self care during convalescence.

Toxic epidermal necrolysis damages many organs, skin and mucous membranes, which can cause life-threatening condition. Drugs are the most common causative agent of TEN, rarely viral infections. It is necessary to monitor the pain and its proper treatment.
słowa kluczowe:

toksyczna nekroliza naskórka, problemy pielęgnacyjne, reakcje polekowe

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.