eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Problemy związane z miejscowym leczeniem rany w obrębie mostka – przegląd piśmiennictwa

Anna Malisiewicz
1, 2
,
Aneta Zymon
3
,
Dariusz Bazaliński
1, 4

1.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
2.
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Polska
3.
Ultramed – Centrum Leczenia Chorób Naczyń, Ran i Bólu, Kraków, Polska
4.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 6-17
Data publikacji online: 2023/04/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Pooperacyjna infekcja mostka zwiększa okołooperacyjne wskaźniki zachorowalności i śmiertelności oraz wydłuża hospitalizacje. Rozejście się mostka jest rzadkim pooperacyjnym powikłaniem w kardiochirurgii, obserwowanym w przypadku 0,2–5,0% zabiegów wykonanych przez sternotomię. Zapobieganie infekcji rany powinno być tokiem przemyślanych, zespołowych i indywidualnych działań wdrażanych przez personel medyczny oddziałów kardiochirurgicznych. Celem pracy była analiza dostępnej literatury dotyczącej powikłań związanych z zakażeniem w obrębie mostka po zabiegach kardiochirurgicznych. Dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa z lat 2002–2020, posługując się słowami kluczowymi: zakażenie mostka, sternotomia, infekcja rany mostka. Wykorzystano bazy danych PubMed i Termedia. Do analizy wyodrębniono 65 prac spośród 430 (badania retrospektywne, metaanalizy oraz prace z randomizowaną kontrolą) podejmujących problematykę leczenia rany mostka. W toku analizy literatury usystematyzowano zebrany materiał. Zakażenie rany mostka jest poważnym powikłaniem po operacji kardiochirurgicznej, które zwiększa częstość hospitalizacji, koszty leczenia i śmiertelność. Opieka nad pacjentem kardiochirurgicznym wymaga zaangażowania całego zespołu terapeutycznego przed zabiegiem, w trakcie oraz po zabiegu. Wdrażanie rekomendowanych środków i technik zaopatrzenia rany zmniejsza ryzyko powikłań.

Post-operative sternum infection increases perioperative morbidity and mortality rates and prolongs hospitalizations. Sternal dehiscence is a rare postoperative complication observed after 0.2% to 5.0% of cardiac procedures with sternotomy. The aim of the study was the analysis of the available literature on related complications of sternum infection after cardiac surgery. The available literature from 2002–2020 was reviewed using the following key words: sternum infection, sternotomy, sternum wound infection. The PubMed and Terme­dia databases were used. For analysis, 65 studies were included out of 430 (retrospective studies, meta-analyses, and studies with a randomized control sample) dealing with the treatment of a sternum wound. In the course of the literature analysis, the collected material was systematized. Infection of the sternum wound is a serious complication after cardiac surgery, increasing the frequency of hospitalization, treatment costs, and mortality. Caring for a cardiac surgery patient requires the involvement of the entire therapeutic team before, during, and after surgery. The implementation of the recommended measures and wound management techniques reduces the risk of complications.
słowa kluczowe:

sternotomia, rozejście się rany, zakażenie rany, zapobieganie, infekcja

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.