eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

3/2020
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Profilaktyka odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Część I

Maria T. Szewczyk
1
,
Maria Kózka
2
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Justyna Cwajda-Białasik
1
,
Paulina Mościcka
1
,
Arkadiusz Jawień
3
,
Maciej Sopata
4
,
Dariusz Bazaliński
5, 6
,
Anna Spannbauer
7
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Robert Ślusarz
8
,
Renata Jabłońska
8
,
Joanna Przybek-Mita
6, 9
,
Renata Sierżantowicz
10
,
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
11
,
Anna Polak
12
,
Izabela Kuberka
13
,
Urszula Jakubowska
14
,
Marta Bakowska
15
,
Zofia Augusewicz
16
,
Irena Samson
16

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
3.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
4.
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
6.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
7.
Instytut Fizjoterapii, Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
8.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Rzeszów
10.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
11.
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
12.
Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice
13.
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
14.
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
15.
Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED, Rzeszów
16.
Komisja Leczenia Ran Przewlekłych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
LECZENIE RAN 2020; 17 (3): 113-146
Data publikacji online: 2020/12/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Odleżyny od wielu lat stanowią problem ogólnoświatowy, dotyczą zarówno chorych hospitalizowanych, jak i pacjentów objętych opieką domową. Podkreśla się, że w ciągu ostatnich dwóch dekad częstość ich występowania gwałtownie wzrosła, a pracownicy opieki medycznej mają trudności z zapewnieniem skutecznych działań profilaktycznych i leczniczych. Zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie to stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran wypracowane na podstawie analizy dostępnych dowodów naukowych. Zespół opracowujący zalecenia ma nadzieję, że praktycy, uwzględniając zalecenia w opiece nad chorym, wezmą pod uwagę także indywidualne potrzeby, preferencje i wartości pacjenta zgodnie z podejściem praktyki opartej na dowodach. Stosowanie zaleceń nie zwalnia z odpowiedzialności za podejmowane decyzje indywidualne, adekwatne do okoliczności i sytuacji klinicznej pacjenta. Zarządzający podmiotami opieki zdrowotnej mają obowiązek umożliwić stosowanie zaleceń, gdy praktycy i osoby objęte ich opieką chcą z nich skorzystać. Powinni to czynić w kontekście lokalnych i krajowych priorytetów w zakresie finansowania i jakości świadczeń, a także mając na uwadze obowiązek stworzenia równych szans na uzyskanie opieki wszystkim chorym narażonym na powstanie odleżyn.

Pressure ulcers have been a worldwide problem for many years, affecting both hospitalized and home-care patients. It is emphasized that in the last two decades the incidence of pressure ulcers has increased rapidly and medical care workers have difficulties in ensuring effective prophylactic and therapeutic measures. The recommendations contained in this document present the position of the Polish Wound Management Association (Polskie Towarzystwo Leczenia Ran) developed on the basis of an analysis of available scientific evidence. The team formulating the recommendations hopes that practitioners taking them into account in patient care will also consider individual needs, preferences and values of the patient according to the evidence-based practice approach. The use of recommendations is not a substitute for responsibility for making individual decisions appropriate to the circumstances of a patient’s particular clinical situation. Healthcare managers are responsible for enabling the implementation of recommendations when practitioners and people using their care want to use them. They should do so in the context of local and national priorities in terms of funding and quality of care provided, and having regard to their obligation to promote equal opportunities to provide care to all pressure ulcers sufferers at risk.
słowa kluczowe:

proces pielęgnowania, profilaktyka odleżyn, czynniki ryzyka, integralność skóry, opatrunki, usprawnianie chorych

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe