eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem z przewlekłą raną odleżynową z uwzględnieniem rodzaju ich kwalifikacji zawodowych

Dariusz Bazaliński
,
Magdalena Zmora
,
Joanna Przybek-Mita
,
Maria Kózka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 13-19
Data publikacji online: 2017/04/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena wiedzy pielęgniarek w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn z uwzględnieniem ich kwalifikacji.

Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Dane zebrano kwestionariuszem ankiety opracowanym przez Bazalińskiego i Ząbek. Kwestionariusz składał się z 3 podskal (profilaktyka, infekcja w ranie, metody oczyszczania rany). Badaniem objęto 400 pielęgniarek uczestniczących w szkoleniach podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego. Obliczeń dokonano za pomocą programu IBM SPSS Statistics 20. Rzetelność skal oceniono współczynnikiem α Cronbacha, a weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa. Przyjęto poziom istotności α = 0,05 (p < 0,05).

Wyniki: Kurs specjalistyczny Leczenia ran ukończyło 31,8% badanych. Wiedza respondentów z zakresu leczenia ran przewlekłych oceniana na skali 0–10 wynosiła średnio 5,85 pkt. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym, które ukończyły kurs Leczenia ran uzyskały istotnie wyższe wyniki (p = 0,0351) w porównaniu z grupą z wykształceniem średnim (p = 0,0317). Ogólny poziom wiedzy badanych na temat odleżyn wyniósł 24,40

±6,72, przy zakresie punktowym skali 0–49 pkt.

Wnioski: Badane pielęgniarki prezentują niezadowalający poziom wiedzy dotyczący profilaktyki i leczenia ran w odniesieniu do rekomendacji PTLR. Ukończenie kursu specjalistycznego Leczenie ran miało istotny wpływ na poziom wiedzy badanych.

Aim of this study is to assess the nurses’ knowledge in the field of pressure ulcers prevention and treatment, while taking into consideration level of their qualifications.

Material and methods: The study consisted of 400 nurses participating in postgraduate training organized by OKPPiP in the Podkarpackie, Małopolskie and Mazowieckie vivoidships. Calculations were performed using IBM SPSS Statistics 20. The reliability of the scales was rated using α Cronbach coefficient, and the verification of differences between variables were performed using the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. The level of significance α = 0.05 (p < 0.05)

Results: A “Wounds treatment” specialist course was completed by 31.8% of respondents. Respondents’ knowledge, concerning the treatment of chronic wounds, assessed on a 0-10 scale amounted to an average of 5.85 point. Nurses with higher education, who have completed the “Wounds treatment” course received significantly higher scores (p = 0.0351) compared to the group with secondary education (p = 0.0317). The general level of knowledge about bedsores among the respondents was 24.40 ±6.72, with a range-point scale from 0 to 49 points.

Conclusions: The studied group present unsatisfactory level of knowledge about wounds’ prevention and treatment in relation to the PTLR recommendations. Completing the “Wound treatment” course had a significant impact on the level of knowledge respondents.
słowa kluczowe:

odleżyny, profilaktyka, leczenie ran przewlekłych

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.