eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Przyszłe możliwości zastosowania immunoterapii alergenowej oraz kierunki rozwoju

Maciej Kupczyk

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 2: 80–84
Data publikacji online: 2018/06/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Badania nad immunoterapią alergenową (AIT) obejmują nowe wskazania, drogi podania, preparaty lecznicze zawierające zmodyfikowane alergeny, rekombinanty, peptydy, nowe formulacje i adiuwanty oraz nośniki szczepionki, a także połączenie z immunomodulatorami (np. witaminą D3) i terapiami biologicznymi. Trwają prace ukierunkowane na poznanie mechanizmów skutecznej AIT, poprawę kryteriów doboru pacjentów oraz lepszą diagnostykę uczuleń (diagnostyka molekularna). Nowe drogi podania obejmują badania nad podaniem alergenów do węzłów chłonnych, podaniem naskórkowym oraz śródskórnym. Trwają analizy skuteczności AIT w atopowym zapaleniu skóry oraz schematów wywołania tolerancji w alergiach pokarmowych. W badaniach nad nowymi adiuwantami wykorzystywane są monofosforylowy lipid A (MPL A), motywy CpG enterotoksyny i dipeptyd muramylowy. Analizowano skuteczność probiotyków (Lactobacillus rhamnosus LGG), białek kapsydów wirusowych (virus like particles – VLP) i złożonych kompleksów immunostymulujących. Badane są również nowe sposoby wiązania i podania alergenów, np. za pomocą nanocząsteczek lub liposomów. Kontynuowane są poszukiwania optymalnej metody oceny efektów AIT, w tym nowych, wiarygodnych biomarkerów. Podstawowe cele tych badań to poprawa skuteczności AIT, w tym długofalowa modyfikacja przebiegu choroby alergicznej, zmniejszenie liczby podań kolejnych dawek, przy optymalnym profilu bezpieczeństwa terapii.

Current research on allergen immunotherapy (AIT) includes several directions as: new indications, new routes of administration, therapeutic preparations containing modified allergens, recombinants, peptides, new formulations and adjuvants as well as vaccine carriers, and a combination with potential immunomodulators (e.g., Vit. D3) and biological therapies. Studies are focused on understanding the mechanisms of effective AIT, improving patient selection and better diagnostics of allergies (molecular diagnostics). The new routes of administration include the administration of allergens into lymph nodes, as well as epidermal and intradermal administration. Analysis of the effectiveness of AIT is ongoing in atopic dermatitis and potential methods of tolerance induction in food allergies are extensively studied. In research monophosphoryl lipid A (MPL A), CpG enterotoxin motifs and muramyl dipeptide are used as new adjuvants. The effectiveness of probiotics (Lactobacillus rhamnosus LGG), proteins of viral capsids (VLPs) and immunostimulatory complexes was analyzed. New methods for binding and administration of allergens, e.g. using nanoparticles or liposomes are studied. Further work is ongoing looking for the optimal methods to assess the effects of AIT, including new, reliable biomarkers. The primary goals of these studies are to improve the effectiveness of AIT, including long-term modification of the course of the allergic disease, reducing the number of administrations of subsequent doses, with the most optimal safety profile of allergen immunotherapy.
słowa kluczowe:

adiuwanty, modyfikacja alergenów, immunoterapia spersonalizowana
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.