eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2018
vol. 22
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet po mastektomii. Część II. Ocena wsparcia psychicznego uzyskanego w okresie pooperacyjnym przez kobiety po mastektomii

Edyta Gacek
1
,
Maria Siwek
2

1.
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
2.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Psychoonkologia 2018, 22 (3): 96-101
Data publikacji online: 2019/09/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Rak piersi jest przyczyną wielu problemów psychologicznych utrudniających funkcjonowanie psychospołeczne dotkniętych nim kobiet. Z tego powodu istotne jest wsparcie, które pozwala na spojrzenie na chorobę oraz związane z nią problemy z innej perspektywy, co w konsekwencji prowadzi do jej akceptacji. Celem badań była ocena wsparcia psychicznego uzyskanego w okresie pooperacyjnym przez kobiety po zabiegu mastektomii.

Materiał i metody
Badaniem objęto grupę liczącą 52 kobiety po zabiegu mastektomii zrzeszone w Stowarzyszeniu Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” w Tarnowie i Brzesku. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety opracowany w celu identyfikacji głównych problemów kobiet w okresie pooperacyjnym, źródeł wsparcia oraz ich oceny.

Wyniki
Analiza pozyskanego materiału wykazała, że 64% ankietowanych oceniło wsparcie psychiczne otrzymane w szpitalu jako niewystarczające, natomiast w opinii 54% kobiet wsparcie otrzymane w środowisku zamieszkania było wystarczające. Jako główne źródło wsparcia psychicznego w okresie pooperacyjnym 63% ankietowanych wskazało zarówno personel szpitala, jak i rodzinę. Na uwagę zasługuje fakt, że 88% ankietowanych widziało potrzebę opieki psychoonkologa w okresie pooperacyjnym.

Wnioski
Wsparcie w okresie pooperacyjnym ma istotne znaczenie z punktu widzenia poprawy komfortu psychicznego pacjentek oraz optymalizacji procesu leczenia, dlatego należy dążyć do rozwijania umiejętności personelu medycznego w zakresie udzielania wsparcia pacjentom onkologicznym oraz radzenia sobie z własnymi emocjami. Zasadne wydaje się opracowanie i wdrożenie kryteriów doboru personelu medycznego zatrudnianego na oddziałach onkologicznych, a także wprowadzenie porady psychoonkologicznej jako standardowej procedury w opiece nad pacjentem onkologicznym.Introduction
Breast cancer is the cause of numerous psychological problems that hinder the psychosocial functioning of women affected thereby. Therefore, support is crucial because it allows for looking at this disease and aspects connected therewith from a different perspective, leading, as a result, to its acceptance. The aim of the study was the assessment of psychological support obtained during the post-operative period by women after mastectomy.

Material and methods
The study comprised a group of 52 women after mastectomy, belonging to the Association of Women with Cancer Problems “The Amazon” in Tarnów and Brzesko. Author’s own survey questionnaire was used as a research tool, developed to identify the main problems of respondents during the post-operative period, sources of support and their assessment.

Results
The analysis of obtained material demonstrates that 64% of respondents assessed the psychological support obtained in the hospital as insufficient, however, in the opinion of 54% of women, the support obtained in their residential environment was sufficient. As the main source of psychological support during the post-operative period, 63% of respondents indicated both hospital staff and family. It is worthwhile to mention that 88% of respondents postulated the need for psycho-oncologist care during the post-operative period.

Conclusions
Support during the post-operative period is very important from the perspective of improving the psychological comfort of patients and optimisation of treatment process, therefore, it is so crucial to seek development of medical staff’s skills as regards the provision of support to cancer patients and dealing with own emotions. Also, it seems to be justified to develop and implement certain criteria for the selection of medical staff employed in cancer departments as well as to introduce psycho-oncologist’s care as a standard procedure in the treatment of cancer patients.

słowa kluczowe:

wsparcie psychiczne, rak piersi, mastektomia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.