eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Radzenie sobie z chorobą nowotworową przez młodych dorosłych a znaczenie wsparcia od zespołu pielęgniarskiego

Grażyna Cepuch, Sylwia Bereś

Psychoonkologia 2016, 20 (1): 27–36
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Trudna sytuacja skłania pacjentów onkologicznych do wyboru różnych strategii radzenia sobie i powoduje, że potrzebują oni szczególnego wsparcia. Sieć wsparcia to także grono profesjonalistów, którzy towarzyszą chorym w procesie terapeutycznym.

Cel pracy: Ocena wsparcia otrzymywanego od zespołu pielęgniarskiego w opinii pacjentów z chorobą nowotworową oraz przystosowania tych pacjentów do choroby poprzez wybór strategii radzenia sobie.

Materiał i metody: Badaniami objęto 53 osoby obojga płci z rozpoznaniem choroby nowotworowej w przedziale wiekowym od 18. do 35. roku życia. W badaniu zastosowano kwestionariusze ankiet: skalę Mini-MAC, polską wersję Berlińskiej Skali Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scale – BSSS) oraz kwestionariusz demograficzno-epidemiologiczny.

Wyniki i wnioski: W całej grupie badanych najczęściej wybierana była strategia ducha walki (M = 23,2) i styl konstruktywny radzenia sobie (M = 44,6). Wśród kobiet średnie wartości odnoszące się do spostrzeganego dostępnego wsparcia i aktualnie otrzymywanego wsparcia były nieco mniejsze, a w przypadku podskal zapotrzebowanie na wsparcie i poszukiwanie wsparcia były wyższe niż u mężczyzn. Wykazano statystycznie istotne różnice w strategii pozytywnego przewartościowania (p = 0,0435) w odniesieniu do starszej podgrupy wiekowej. U pacjentów z chorobą trwającą ponad rok najwięcej związków z czasem trwania choroby miały pary podskal z BSSS oraz strategie stylu konstruktywnego skali Mini-MAC. Wsparcie udzielane przez zespół pielęgniarski można uznać za jeden z istotnych czynników determinujących wybór strategii radzenia sobie pacjentów z chorobą nowotworową.

Introduction: The difficult situation leads patients with cancer to choose from a variety of coping strategies and means that they need a special support. A support network is not only family, but also a bunch of professionals who accompany patients in the therapeutic process.

Aim of the study: Evaluate the support received from the nursing team in the opinion of patients with cancer and the evaluation of these patients adapt to the disease through the selection of coping strategies.

Material and methods: The study included 53 people of both sexes diagnosed with cancer (ages: 18 to 35 years old). In the study used: the scale Mini-MAC, Berlin Social Support Scale, and a epidemiological questionnaire.

Results and conclusions: The most common strategy of choice among the group was a fighting spirit (M = 23.2). Style constructive coping style was the most popular choice (M = 44.6). Among women, the average values for perceived support available and actually obtaining support were slightly lower than in men, and in the case subscale of the need for support and seeking support were higher than those of the opposite sex. Statistical analysis revealed the existence of differences in strategy a positive revaluation (p = 0.0435) in relation to older subpopulation. In patients with cancer lasted more than a year most compounds with disease duration subscales had a pair of BSSS and a strategy of constructive style in scale Mini-MAC. The support provided by a nursing team can be considered as one of the important factors determining the choice of coping strategies of patients with cancer.
słowa kluczowe:

choroba nowotworowa, strategie radzenia sobie, młodzi dorośli

referencje:
Juczyński Z. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. W: de Walden-Gałuszko K (red.). Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000; 23-44.
Kulpa M, Stypuła-Ciuba B. Ból nowotworowy i uciążliwość objawów somatycznych a jakość życia u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Med Paliat 2013; 5: 171-179.
Machnik-Czerwik A. Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie. Współcz Onkol 2010; 2: 55-59.
De Walden-Gałuszko K. Nowe aspekty pojęcia jakości życia w psychologii w świetle założeń psychologii pozytywnej. Psychoonkologia 2011; 2: 65-69.
Kulpa M, Owczarek K, Stypuła-Ciuba B. Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u chorych onkologicznie. Med Paliat 2013; 5: 106-113.
Jasińska M, Tracz M, Kurczewska U, Orszulak-Michalak D. Assesment of change of quality of life in hospitalized terminally ill cancer patients. Współcz Onkol 2010; 14: 333-339.
Kozaka J. Jakość życia chorych na raka jajnika. Psychoonkologia 2014; 2: 66-72.
Kozaka J. Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne. Psychoonkologia 2010; 2: 60-69.
Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. Springer-Verlag, New York 1984; 141.
Piskozub M. Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Psychoonkologia 2010; 1: 1-13.
Kurowska K, Jaworska M. Poczucie koherencji (SOC) a wsparcie społeczne u osób z rozpoznaniem raka jajnika i jądra. Probl Piel 2011; 19: 329-334.
Kurowska K, Plecunowska Z. Poczucie koherencji a wsparcie społeczne otrzymywane przez rodziny pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Współcz Onkol 2008; 12: 388-394.
Guzowski A, Krajewska-Kułak E, Kułak W, Sarnacka E, Cybulski M. Współczesne postawy wobec śmierci i umierania. Med Paliat 2013; 5: 163-170.
Słowińska J, Ossowski R. Rola pielęgniarki w opiece psychoonkologicznej. W: Nowicki A (red.). Pielęgniarstwo onkologiczne. Termedia, Poznań 2009; 21-37.
Zieniuk A. Oczekiwania pacjenta onkologicznego wobec personelu medycznego. Psychoonkologia 2009; 1-2: 17-27.
Goldfarb-Rumyanzer A, Barenbaum A, Rodrigue J, Rout RP, Isaacs R, Mukamal K. New social adaptability index predicts overall mortality. Arch Med Sci 2011; 7: 720-724.
Hagner W, Warszewska W. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji chorych onkologicznie. W: Nowicki A (red.). Pielęgniarstwo onkologiczne. Termedia, Poznań 2009; 225-232.
Stępień R, Wiraszka G, Zdziebło K, Majzner M. Pain as determinant of the emotional state of women after radical cancer surgery and chemotherapy. Stud Med 2014; 30: 241-246.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001; 173-183.
Compas B, Jaser S, Dunn M, Rodriguez E. Coping with chronic illness in childhood and adolescence. Annu Rev Clin Psychol 2012; 8: 455-480.
Michałowska-Wieczorek I. Rola wsparcia w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Psychoonkologia 2006; 10: 51-56.
Havva B, Sari A, Tel Aydin H. Social support and depression among the cancer patients. Global J Inc 2013; 13: 3 ver. 1.0.
Bemana S. Depression and coping skills between patients living with cancer. World Appl Sci J 2011; 15: 114-119.
Mushtaq R, Shiob S, Shan T, Mushtaq S. Relationship between loneliness, psychiatric disorders and physical health? A review on the psychological aspects of loneliness. J Clin Diagn Res 2014; 8: WE01-WE04.
Skeels M, Unruh K, Powell C, Pratt W. Catalyzing Social Support for Breast Cancer Patients. CHI Conf Proc 2010: 173-182.
Legg M. What is psychosocial care and how can nurses better provide it to adult oncology patients. Aust J Adv Nurs 2010; 28: 61-67.
Roux G, Solari-Twadell A, Ackers S. Community interventions for survivors and their families: a literature synthesis. Clin J Oncol Nurs 2015; 19: 63-69.
Valente M, Ribeiro J, Jensen M. Coping, depression, anxiety, self-efficacy and social support: impact on adjustment to chronic pain. Escritos Psicol 2009; 2: 8-17.
Richardson A, Morton R, Broadbent E. Psychological suport needs of patient with head and neck cancer and their caregivers: a qualitative study. Psychol Health 2015; 26: 1-18.
Yu Y, Sherman K. Communication avoidance coping and psychological distress of women with breast cancer. J Behav Med 2015; 38: 565-577.
Antonova L, Aronson K, Mueller C. Stress and breast cancer: from epidemiology to molecular biology. Breast Cancer Res 2011; 13: 1-15.
Santos M, Horta B, Amaral J, Fernandes P, Galvão C, Fernandes A. Association between stress and breast cancer in women: a meta-analysis. Cad Saúde Pública 2009; 25: S453-S463.
Baker-Glenn E, Park B, Granger L, Symonds P, Mitchell A. Desire for psychological support in cancer patients with depression or distress: validation of a simple help question. Psychooncology 2011; 20: 525-531.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe