eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Radzenie sobie z chorobą nowotworową przez młodych dorosłych a znaczenie wsparcia od zespołu pielęgniarskiego

Grażyna Cepuch
1
,
Sylwia Bereś
2

  1. Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  2. absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 27–36
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Trudna sytuacja skłania pacjentów onkologicznych do wyboru różnych strategii radzenia sobie i powoduje, że potrzebują oni szczególnego wsparcia. Sieć wsparcia to także grono profesjonalistów, którzy towarzyszą chorym w procesie terapeutycznym.

Cel pracy: Ocena wsparcia otrzymywanego od zespołu pielęgniarskiego w opinii pacjentów z chorobą nowotworową oraz przystosowania tych pacjentów do choroby poprzez wybór strategii radzenia sobie.

Materiał i metody: Badaniami objęto 53 osoby obojga płci z rozpoznaniem choroby nowotworowej w przedziale wiekowym od 18. do 35. roku życia. W badaniu zastosowano kwestionariusze ankiet: skalę Mini-MAC, polską wersję Berlińskiej Skali Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scale – BSSS) oraz kwestionariusz demograficzno-epidemiologiczny.

Wyniki i wnioski: W całej grupie badanych najczęściej wybierana była strategia ducha walki (M = 23,2) i styl konstruktywny radzenia sobie (M = 44,6). Wśród kobiet średnie wartości odnoszące się do spostrzeganego dostępnego wsparcia i aktualnie otrzymywanego wsparcia były nieco mniejsze, a w przypadku podskal zapotrzebowanie na wsparcie i poszukiwanie wsparcia były wyższe niż u mężczyzn. Wykazano statystycznie istotne różnice w strategii pozytywnego przewartościowania (p = 0,0435) w odniesieniu do starszej podgrupy wiekowej. U pacjentów z chorobą trwającą ponad rok najwięcej związków z czasem trwania choroby miały pary podskal z BSSS oraz strategie stylu konstruktywnego skali Mini-MAC. Wsparcie udzielane przez zespół pielęgniarski można uznać za jeden z istotnych czynników determinujących wybór strategii radzenia sobie pacjentów z chorobą nowotworową.

Introduction: The difficult situation leads patients with cancer to choose from a variety of coping strategies and means that they need a special support. A support network is not only family, but also a bunch of professionals who accompany patients in the therapeutic process.

Aim of the study: Evaluate the support received from the nursing team in the opinion of patients with cancer and the evaluation of these patients adapt to the disease through the selection of coping strategies.

Material and methods: The study included 53 people of both sexes diagnosed with cancer (ages: 18 to 35 years old). In the study used: the scale Mini-MAC, Berlin Social Support Scale, and a epidemiological questionnaire.

Results and conclusions: The most common strategy of choice among the group was a fighting spirit (M = 23.2). Style constructive coping style was the most popular choice (M = 44.6). Among women, the average values for perceived support available and actually obtaining support were slightly lower than in men, and in the case subscale of the need for support and seeking support were higher than those of the opposite sex. Statistical analysis revealed the existence of differences in strategy a positive revaluation (p = 0.0435) in relation to older subpopulation. In patients with cancer lasted more than a year most compounds with disease duration subscales had a pair of BSSS and a strategy of constructive style in scale Mini-MAC. The support provided by a nursing team can be considered as one of the important factors determining the choice of coping strategies of patients with cancer.
słowa kluczowe:

choroba nowotworowa, strategie radzenia sobie, młodzi dorośli

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.