eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką po zabiegu hemipelwektomii w przebiegu kostniakomięsaka

Maja Sobocińska
1
,
Elżbieta Kania
1, 2

1.
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia, Akademia Nauk Stosowanych, Racibórz, Polska
2.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 91-95
Data publikacji online: 2022/12/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Kostniakomięsaki to rzadkie nowotwory złośliwe. Najczęściej pojawiają się u dzieci. Cechą charakterystyczną jest skłonność do przerzutowania i tworzenia wznów zarówno miejscowych, jak i odległych. Nowotwór bardzo długo nie daje charakterystycznych objawów. Leczenie oparte jest na zastosowaniu chemioterapii i wykonaniu zabiegu chirurgicznej resekcji zmiany nowotworowej.

Opis przypadku
Badaniem objęto 15-letnią pacjentkę po zabiegu hemipelwektomii w przebiegu kostniakomięsaka w pierwszej dobie po operacji. Stan pacjentki wymagał wdrożenia zaawansowanych procedur medycznych oraz usprawniających przebieg rekonwalescencji. Zdiagnozowano szereg problemów pielęgnacyjnych obniżających poziom życia. Konieczne było podjęcie przez pielęgniarkę działań edukacyjnych, motywacyjnych oraz wspierających.

Wyniki
Odpowiednie podejście do pacjenta, zidentyfikowanie potrzeb pacjenta oraz zaplanowanie procesu pielęgnacyjnego warunkuje szybszy powrót do zdrowia pacjenta.

Wnioski
Kluczowym zadaniem pielęgniarki jest wdrażanie działań i procedur medycznych zgodnych z najnowszymi standardami oraz aktualną wiedzą medyczną opartą na faktach.Introduction
Osteosarcomas are rare malignancies appearing most commonly in children. A characteristic feature is the tendency to metastasis and formation of local and distant nodes. The tumour does not show any characteristic symptoms for a long time. Treatment is based on the use of chemotherapy and surgical resection of the neoplastic lesion.

Case study
The study included a 15-year-old patient who underwent hemipelvectomy in the course of osteosarcoma on the first day after surgery. The patient’s condition required the implementation of advanced medical procedures and the improvement of the convalescence process. A number of problems have been identified care that lowers the standard of living. It was necessary to taking up educational and motivational activities by the nurse and supporters.

Results
Several nursing problems that lower the standard of living have been diagnosed. It was necessary for the nurse to undertake educational, motivational, and supportive activities.

Conclusions
An appropriate approach to the patient, identifying the patient’s needs, and planning the nursing process determine faster recovery of the patient.

słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, operacja, kostniakomięsak, hemipelwektomia

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.