eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Satysfakcja z życia pacjentów leczonych żywieniowo drogą dojelitową i pozajelitową

Jolanta A. Glińska
,
Łukasz Dziki
,
Adam Dziki
,
Dorota Szymczyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 1: 14-19
Data publikacji online: 2018/04/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Żywienie do- i pozajelitowe wpływa nieuchronnie na satysfakcję z życia człowieka. Z czasem jednak okazuje się, że można z nim żyć, dalej się rozwijać, korzystać z życia, akceptując zaistniałą sytuację.

Cel pracy
Ocena wpływu leczenia żywieniowego na satysfakcję z życia chorego.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Centrum Żywienia Klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Łodzi wśród 100 pacjentów żywionych sztucznie drogą do- i pozajelitową. Metodą badawczą był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz skala oceny jakości życia (SWLS). Skala SWLS składa się z 5 stwierdzeń, badany pacjent mógł uzyskać maksymalnie 35 punktów, osiągając w ten sposób wynik świadczący o wysokim poziomie satysfakcji z życia.

Wyniki
Wyniki przeprowadzonych badań świadczą, że ponad połowa (77%) spośród badanych osób posiada przeciętny i niski poziom satysfakcji z życia. Początkowy okres adaptacji bywa trudny i znacząco wpływa na poziom satysfakcji pacjenta, natomiast z czasem chory nabiera dystansu, akceptuje zaistniałą sytuację, a proces żywienia traktuje jako ratujący mu życie oraz coś, z czym można żyć bez wstydu i stresu.

Wnioski
Pacjenci odżywiani sztucznie drogą pozajelitową i dojelitową wykazują ogólny wskaźnik satysfakcji życiowej na poziomie przeciętnym. Najwyższa dodatnia korelacja wystąpiła pomiędzy wiekiem (p = 0,0001), długością odżywiania (p < 0,001) oraz wsparciem (p < 0,001). Wraz ze wzrostem wieku, poziomu wsparcia medycznego oraz czasu leczenia żywieniowego ankietowani czerpią większe zadowolenie oraz satysfakcję z życia.Introduction
Enteral and parenteral nutrition affects satisfaction of life, but over time it transpires that you can live with it, continue to grow, and enjoy life by accepting the situation.

Aim of the study
Evaluation of the impact of nutritional treatment to the satisfaction of the patient’s life.

Material and methods
The study was conducted at the Centre for Clinical Nutrition at the Regional Clinical Hospital in Lodz, among 100 patients fed via artificial and parenteral routes. The research method was a questionnaire of our own design and the scale of assessment of quality of life. The scale consists of five statements. Test subjects may receive a maximum of 35 points, thereby obtaining a high level of satisfaction with life.

Results
The results of this study indicate that more than half of the respondents have average (77%) and low levels of life satisfaction. The initial period of adaptation can be difficult and significantly affects the level of patient satisfaction, but with time the patient creates some distance, accepts the situation, and the process of feeding can be treated as something that saves his/her life, something he/she can endure without shame and stress.

Conclusions
Patients artificially nourished by the parenteral and enteral route show a general indicator of life satisfaction at the level of average. The highest positive correlation occurred between age, the length of nutrition (p < 0.001), and support (p < 0.001). Along with the increase of age, medical support, and the time of nutritional treatment, the respondents drew greater happiness and satisfaction from life.

słowa kluczowe:

satysfakcja, żywienie, droga jelitowa, droga pozajelitowa

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.