eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych i jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w czasie pandemii COVID-19

Monika Willamowska
1
,
Katarzyna Szwamel
2

1.
University Urology Center, University Clinical Hospital, Wrocław, Poland Head of the Center: Prof. Tomasz Szydełko MD, PhD
2.
Institute of Health Sciences, University of Opole, Opole, Poland Head of the Institute: Prof. Henryk Kozłowski PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 14–25
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Ograniczenie dostępności do rutynowych wizyt kontrolnych w gabinetach lekarskich w czasie pandemii COVID-19, jak również niezgłaszanie się pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do placówek ochrony zdrowia w obawie przed zakażeniem mogło zaburzyć współpracę lekarza z pacjentem i pogorszyć przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

Cel pracy
Zbadanie jakości życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz ocena przestrzegania przez nich zaleceń terapeutycznych podczas pandemii COVID-19.

Materiał i metody
Zbadano 103 pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu. Zastosowano Skróconą wersję ankiety oceniającej jakość życia (WHOQOL-BREF) oraz Skalę adherence w chorobach przewlekłych (ACDS).

Wyniki
Średnia ocena percepcji jakości życia wyniosła 3,64 ±0,73. Najlepiej oceniono jakość życia w dziedzinie psychologicznej (M = 15,05, SD = 2,42), a najgorzej w dziedzinie fizycznej (M = 13,25, SD = 2,67). Grupa 57,28% (59/103) badanych miała średni, 23,30% (24/103) – niski, a 19,42% (20/103) – wysoki adherence. Poziom adherence był istotnie lepszy u pacjentów prowadzących dzienniczek samokontroli w porównaniu z tymi, którzy takiego dzienniczka nie prowadzili (24,19 ±2,86 vs 21,86 ±4,56, p = 0,007). Wiek pacjenta (r = 0,323, p = 0,001) i wartość ciśnienia tętniczego skurczowego (r = –0,193, p = 0,05) istotnie korelowały z poziomem adherence. Im wyższy był poziom adherence, tym lepsza była jakość życia w dziedzinie psychologicznej (r = 0,197, p = 0,046) i socjalnej (r = 0,198, p = 0,045).

Wnioski
Dla odpowiedniego poziomu jakości życia chorych z nadciśnieniem tętniczym niezwykle ważne jest przestrzeganie planu terapeutycznego oraz dobra współpraca lekarza z pacjentem.Introduction
Reduced accessibility to routine follow-up visits in GP surgeries during the COVID-19 pandemic as well as the failure to report to health care facilities for fear of infection may have disrupted doctor-patient cooperation and worsened adherence to therapeutic recommendations.

Aim of the research
To examine the quality of life of patients with arterial hypertension and their assessment adherence to therapeutic recommendations during the COVID-19 pandemic.

Material and methods
A total of 103 hypertensive patients of the Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of Interior and Administration in Wroclaw were examined. The World Health Organization Quality of Life Instrument Short Form (WHOQOL-BREF) and the Adherence in Chronic Diseases Scale (ACDS) were used.

Results
The mean score for perception of quality of life was 3.64 ±0.73. Quality of life was rated best in the psychological domain (M = 15.05, SD = 2.42) and worst in the physical domain (M = 13.25, SD = 2.67). 57.28% (59/103) of the respondents had medium adherence, 23.30% (24/103) had low adherence, and 19.42% (20/103) had high adherence. The level of adherence was significantly better among patients keeping a self-monitoring diary compared to those who did not keep such a diary (24.19 ±2.86 vs. 21.86 ±4.56, p = 0.007). Patient age (r = 0.323, p = 0.001) and systolic blood pressure value (r = –0.193, p = 0.05) significantly correlated with adherence level. The higher the level of adherence, the better the quality of life in the psychological (r = 0.197, p = 0.046) and social (r = 0.198, p = 0.045) domains.

Conclusions
Adherence to the therapeutic plan and good patient-doctor cooperation are extremely important for the level of quality of life of hypertensive patients.

słowa kluczowe:

quality of life, hypertension, patient, patient adherence, COVID-19

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.