eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Stres a subiektywna ocena bólu pooperacyjnego

Kinga Sobieralska-Michalak
,
Dorota Rogala
,
Maciej Michalak

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 20-25
Data publikacji online: 2017/04/12
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy: Ocena natężenia stresu i bólu pooperacyjnego oraz określenie związku stresu z bólem u pacjentów po zabiegach ortopedycznych.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 50 osób w wieku 30–60 lat. Byli to pacjenci poddani zabiegowi chirurgicznemu z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego lub kolanowego, przebywający na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym dla Dzieci i Dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym z Toruniu.

Do pomiaru stresu i bólu zastosowano: Skalę odczuwanego stresu PPS 10, Skalę natężenia bólu NRS, Skalę natężenia stresu 0–10.

Wyniki: Pacjenci poddani zabiegowi ortopedycznemu oceniali poziom doświadczanego stresu na poziomie wyników przeciętnych. Ważnym moderatorem doświadczania poziomu stresu był czas trwania choroby. Największe nasilenie stresu występowało u pacjentów chorujących powyżej 5 lat, najmniejsze zaś u pacjentów chorujących do roku. Wykazano również, że im dłuższy czas trwania choroby, tym silniej odczuwane natężenie bólu w 1. i 3. dobie po operacji. Wraz ze wzrostem natężenia poziomu stresu wzrastało natężenia poziomu bólu w poszczególnych dobach pooperacyjnych.

Wnioski: Otrzymane wyniki badań dostarczają dowodów na to, że istnieje związek odczuwanego stresu z subiektywną oceną bólu pooperacyjnego. Dlatego też ocena stanu klinicznego powinna być równie ważna, jak ocena stanu psychicznego. Właściwie przeprowadzona rozmowa przedoperacyjna może się okazać skutecznym sposobem obniżania stresu i tym samym redukcji bólu. W związku z tym, że uzyskane wyniki wskazują, że natężenie stresu i bólu wzrasta wraz z czasem trwania choroby, warto by rozważyć realizację programów wsparcia psychologicznego dla tych pacjentów.

Aim of the study: Evaluation of the severity of stress and post-operative pain, and determining the relationship between stress and pain in patients following orthopedic surgery.

Material and methods: The studied group consisted of 50 people, aged 30-60 years. The patients underwent surgery due to osteoarthritis of the hip or knee, staying in the Department of Trauma and Orthopaedics for Children and Adults in the Provincial Children’s Hospital of Torun. Perceived Stress Scale PPS 10, Pain Intensity Scale NRS, Stress Intensity Scale 0-10.

Results: Patients who underwent orthopedic surgery evaluated the levels of experienced stress on the average level. An important moderator of experienced stress level was the duration of the disease. The greatest concentration of stress occurred in patients suffering over five years, and the smallest in patients suffering for a year. It was also shown that the longer duration of the disease was the stronger the pain was in the first and third postoperative day. With the increased intensity of stress, the level of pain intensity increased on the following days after surgery.

Conclusions: Our results provide evidence that there is a relationship between experienced stress and the subjective assessment of postoperative pain. Therefore, the assessment of the clinical status should be as important as the assessment of mental status. Preoperative interview properly conducted may be an effective method of reducing the stress and thereby reducing pain. Therefore, the results obtained indicate that the level of stress and pain increases with duration of the disease. It would be worth consider programs psychological support for these patients.
słowa kluczowe:

ból, stres, zabiegi ortopedyczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.