eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stres i dyspozycyjny optymizm wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziałach kardiologicznych

Katarzyna Białek
1

1.
Institute of Medical Sciences, Jan Kochanowski University, Collegium Medicum, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (1): 25–32
Data publikacji online: 2021/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
W chorobach układu krążenia zwraca się uwagę na znaczenie zasobów osobistych jednostki w radzeniu sobie ze stresem i adaptacji do choroby. Jednym z nich jest dyspozycyjny optymizm, którego istotą jest pozytywne postrzeganie sytuacji choroby i związanego z nią przebiegu procesu terapeutycznego. Cel pracy: Określenie związku między poziomem stresu a dyspozycyjnym optymizmem u pacjentów leczonych z powodu chorób układu krążenia.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono u 104 pacjentów hospitalizowanych na oddziałach kardiologicznych. Do oceny stopnia nasilenia stresu wykorzystano Skalę odczuwanego stresu – PSS-10, z kolei do oceny poziomu dyspozycyjnego optymizmu Test orientacji życiowej – LOT-R.

Wyniki
U 89,42% pacjentów poziom odczuwanego stresu określono jako wysoki. Najbardziej stresującymi czynnikami podczas hospitalizacji okazały się lęk przed nagłym atakiem choroby i nieoczekiwaną kolejną hospitalizacją (61,54%), chroniczne zmęczenie (56,73%), brak wsparcia psychologicznego (50,96%), obniżony nastrój (57,69%), utrzymanie diety (48,08%) i ograniczenie aktywności fizycznej (48,08%). Badani zadeklarowali skrajnie pesymistyczne nastawienie (57,69%). Wykazano, że istnieje związek między poziomem stresu a dyspozycyjnym optymizmem w badanej grupie (p < 0,001).

Wnioski
Wyniki badań wskazują na potrzebę psychologicznego wsparcia hospitalizowanych pacjentów w zakresie zmiany postawy wobec choroby. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasoby radzenia sobie z aktualną sytuacją zdrowotną leczonych chorych, w tym poziom dyspozycyjnego optymizmu.Introduction
In cardiovascular diseases attention is drawn to the importance of the impact of the individual’s personal resources in coping with stress related to adaptation to the disease. One of them is dispositional optimism, the essence of which is positive perception of the disease situation. Aim of the research: To define the connection between the level of stress and dispositional optimism among people with cardiovascular disease.

Material and methods
The study was conducted on a group of 104 patients hospitalized in cardiology units. The self-designed questionnaire, the Scale of Perceived Stress – PSS-10, and the Life Orientation Test-Revised – LOT-R were used to carry out the study.

Results
In 89.42% of investigated patients the level of experienced stress was defined as high. The most stressful predictors during hospitalization were related to fear of a sudden attack of the disease and unexpected hospitalization (61.54%), chronic fatigue (56.73%), lack of psychological support (50.96%), depressed mood (50.96%), maintaining a diet (48.08%), and limiting physical activity (48.08%). The studied group had an extremely pessimistic approach (57.69%). There was a connection between the level of stress and dispositional optimism among members of the tested group (p < 0.001).

Conclusions
The results of the study indicate the need for involvement of psychological support of hospitalized patients on the impact of health and the effectiveness of attitude to disease. Special attention should be paid to personal resources of patients, especially dispositional optimism.

słowa kluczowe:

stres, dyspozycyjny optymizm, choroby układu krążenia, oddział kardiologii, zdrowie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.