ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2020
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Subiektywna ocena przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym z perspektywy pacjentów

Piotr Błądziński
1
,
Marta Hat
2
,
Artur Daren
1
,
Dawid Kruk
3
,
Anna Depukat
2
,
Łukasz Cichocki
2, 4
,
Krzysztof Wojtasik-Bakalarz
5
,
Małgorzata Bryła
2
,
Kamila Wronkowicz
2
,
Małgorzata Dudek
2
,
Małgorzata Prus-Piotrowicz
2
,
Magdalena Łukawska
2
,
Martyna Kędziora-Wysocka
2
,
Aleksandra Woszczenko
2
,
Andrzej Cechnicki
1

1.
Department of Community Psychiatry, Chair of Psychiatry, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2.
Center for Education, Research and Development, The J. Babiński’s Specialist Hospital, Krakow, Poland
3.
Schizophrenia Research Laboratory, Association for the Development of Community Psychiatry and Care, Krakow, Poland
4.
Department of Psychiatry, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow, Poland
5.
Adult Psychiatry Clinic, The University Hospital in Krakow, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 39-53
Data publikacji online: 2020/04/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Ocena przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym i analiza związku z czynnikami demograficzno-społecznymi i klinicznymi.

Metody
Analizy objęły grupę 297 osób. Diagnozy osób badanych należały do całego spektrum F0–F9 wg ICD-10, z najliczniejszymi grupami diagnoz F2 (39%), F1 (17%), F3 (16%) oraz F0 (11%). Spośród hospitalizowanych 30% było hospitalizowanych po raz pierwszy, a 18% bez zgody w momencie przyjęcia. Pacjenci oceniali sytuację przyjęcia i pierwsze dni hospitalizacji w okresie od 4. do 10. dnia po przyjęciu. Wykorzystano kwestionariusz FEA-P, którego siedem wymiarów obejmuje: stosunek do personelu, wyjaśnienie planu terapii, warunki lokalowe, krytyczne komentarze do personelu, postrzeganie współpacjentów, ocenę reguł i ocenę atmosfery na oddziale.

Wyniki
Średnia ocena w pięciopunktowej skali wynosiła 3,8. Lepiej sytuację przy przyjęciu i pierwsze dni hospitalizacji oceniały osoby starsze, pełniące funkcje rodzicielskie, z towarzyszącą chorobą somatyczną oraz przyjmowane bez przymusu. Kobiety z oddziałów żeńskich były bardziej krytyczne niż mężczyźni. Badane czynniki rokownicze wyjaśniały od 11% do 20% różnych aspektów oceny przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji.

Wnioski
Większość badanych ocenia pozytywnie wszystkie badane aspekty dotyczące przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji. Jednym z najważniejszych predyktorów lepszej oceny przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji okazał się wyższy wiek badanych. Ponadto krytycyzm w ocenie wiązał się z typem (koedukacyjny czy jednopłciowy) oddziału, na jakim przebywali badani, przy czym kobiety z oddziałów kobiecych wykazywały największy krytycyzm. Uzyskane wyniki wskazują zatem na istotność zarówno zmiennych demograficznych, jak i otoczenia dla odbioru sytuacji przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji.Purpose
An assessment of the subjective experience of admission and first days of hospitalization at a psychiatric hospital and an analysis of its associations with socio-demographic and clinical factors.

Methods
Analyses comprised data on 297 subjects. Diagnoses comprised the whole spectrum of F0-F9 according to ICD-10, the most numerous being F2 (39%), F1 (17%), F3 (16%) and F0 (11%). 30% of the subjects were hospitalised for the first time and 18% were admitted without consent. They were asked to evaluate the situation of being admitted and the first days of their hospitalization 4 to 10 days after the admission. The FEA-P questionnaire was used, with seven dimensions: attitude towards staff, explanation of treatment plan, housing conditions, critical remarks to staff, perception of other patients, perception of ward rules and ward atmosphere.

Results
The total averaged rating on a five-point scale was 3.8. The admission and first days of hospitalization were rated better by older people, by persons with parental roles, patients with a co-morbid somatic illness and those admitted voluntarily. Women from female units were more critical than men. The investigated predictors explained from 11% to 20% of different aspects of the experience of admission and first days of hospitalization.

Conclusions
The majority of respondents assessed positively all aspects of admission and their first days of hospitalization. One of the most important predictors of higher ratings of the admission and first days of hospitalization was the older age of the subjects. Moreover, more critical evaluation was related to the type of ward (co-educational or single-sex) the subjects were staying in, with women from female units showing the most critical appraisals. The results obtained point to the significance of both demographic variables as well as the surroundings as regards the reception of the situation of admission into hospital.

słowa kluczowe:

hospitalizacja psychiatryczna, subiektywne przeżywanie, czynniki rokownicze

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe