eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek

Genowefa Gaweł
,
Barbara Pater
,
Halina Potok
,
Dorota Ogonowska

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Pielęgniarka przyjmuje osobistą i zawodową odpowiedzialność za wykonywaną praktykę. Znajomość obowiązujących aktów
normatywnych, praca zgodna z normami etyczno-deontologicznymi, stosowanie obowiązujących procedur daje gwarancję bezpieczeństwa
zarówno pacjentowi, jak i pielęgniarkom.

Cel pracy. Celem pracy była ocena świadomości odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek.

Materiał i metody. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Materiał badawczy to opinie 100 pielęgniarek zatrudnionych
w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii.

Wyniki i wnioski. Najbardziej istotną wartością moralną dla pielęgniarek jest szacunek dla drugiego człowieka i odpowiedzialność. Ponad
2/3 ankietowanych ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i poszerzającej się autonomii zawodu. Możliwość popełnienia
błędu medycznego zdaniem większości wynika ze złej współpracy między lekarzami i pielęgniarkami. Wiedza na temat obowiązujących
przepisów prawnych dotyczących różnych aspektów praktyki zawodowej, jaką posiadają pielęgniarki, jest niewystarczająca. Zdecydowana
większość badanych stosuje w pracy procedury pielęgniarskie, przestrzega przepisów sanitarno-epidemiologicznych, które gwarantują
pacjentom poczucie bezpieczeństwa i wysoki poziom świadczonej opieki.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 105-110

Introduction. A nurse takes on personal and professional responsibility for pursued practice. Knowledge of legitimate normative acts, work
in accordance with ethical- deontological norms, applying required procedures give a safety guarantee for the patient as well as for the
nurse.

Aim of the study. The research aimed at assessment of awareness presented by nurses towards professional responsibility.

Material and methods. The research utilized a customized survey questionnaire. The study was based on opinions of 100 nurses employed
at the Chorzów Center for Pediatrics and Oncology.

Results and conclusions. The most important moral values for the nurses constitute respect for another human being and responsibility.
Over 2/3 of the survey respondents possess awareness of their responsibility and broadening of occupational autonomy. A possibility of
making a medical mistake according to the nurses streams from poor cooperation between doctors and nurses. The knowledge acquired by
the nurses about legitimate acts on different aspects of professional practice is insufficient.
The majority of the surveyed nurses applies in their work nursing procedures, obeys sanitation-epidemiological rules that guarantee their
patients a sense of safety and a high quality of care provided.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 105-110
słowa kluczowe:

odpowiedzialność zawodowa; przepisy prawne; pielęgniarka; błąd medyczny; samodzielność zawodowa

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe