eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

System opieki długoterminowej a zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń

Alicja Palczewska

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. W większości krajów, również w Polsce, można zaobserwować narastający proces starzenia się społeczeństw. Wzrost ten pozostaje
w związku z wydłużeniem życia, co wynika między innymi z postępu medycyny i zwiększonej skuteczności terapii. Obecnie obserwuje
się większą liczbę ludzi starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Cel pracy. Celem pracy było zebranie informacji o potrzebach biopsychospołecznych osób przewlekle chorych, przebywających w środowisku
domowym, a zamieszkujących na północno-wschodnim Mazowszu. Celem badań było przygotowanie charakterystyki pacjenta przewlekle
chorego w opiece domowej oraz ustalenie potrzeb zdrowotnych i problemów życiowych.

Materiał i metody. W badaniach pacjentów i ich rodzin wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego - Kwestionariusz rozpoznania
pielęgniarskiego potrzeby opieki nad chorym w domu. Pytania były skierowane bezpośrednio do pacjenta i do jego opiekuna, gdyż podjęto
próbę określenia stanu zdrowia opiekuna chorego i wydolności opiekuńczej rodziny. Ankietę przeprowadzono u 459 osób chorych
i u 433 ich opiekunów. Najwięcej badanych pacjentów miało 60 i więcej lat (283 osoby), w tym 109 chorych było powyżej 75. roku życia.

Wyniki i wnioski. Rodzina jest najlepszą instytucją opieki długoterminowej. Ponad 96% osób chorych pozostaje pod opieką członków
rodzin, którzy codziennie, przez wiele miesięcy i lat świadczą usługi w zakresie czynności gospodarskich, osobistych, higienicznych, terapeutycznych,
pielęgnacyjnych, transportowych, a także zaspokajają potrzeby emocjonalne i towarzyskie, udzielając wsparcia psychicznego,
a często i finansowego. Osobom przewlekle chorym i ich rodzinom najczęściej udzielają pomocy pielęgniarka, lekarz rodzinny oraz
pracownik socjalny; 97 pacjentów (21,13%) zaznaczyło, że nie otrzymuje wsparcia z zewnątrz. W związku z przewidywanym zwiększonym
zapotrzebowaniem, zwłaszcza na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, w zakresie rehabilitacji, geriatrii oraz opieki paliatywnej, istnieje konieczność
zagwarantowania odpowiedniego ilościowo i jakościowo poziomu świadczeń zdrowotnych i socjalnych osobom niemogącym
ze względu na istniejącą chorobę przewlekłą lub niepełnosprawność samodzielnie funkcjonować w środowisku zamieszkania.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 198-206

Introduction. In most of the countries, as well as in Poland, the society is ageing. This phenomenon can be observed jointly with the
lengthening of average life expectancy which results among others from medicine development and increased therapy effectiveness. Recently
the population of elderly, chronically diseased and disabled people is increasing.

Aim of the study. The aim of this research was to collect information regarding bio-psycho-social needs of chronic patients staying at their
homes in the North-East Masovian. The research aimed at characterizing chronic patients under treatment at home and determining their
curative needs and life problems.

Material and methods. In examining patients and their families a diagnostic poll was used: A questionnaire of nursery diagnosis of the need
for health care services at patient’s house. The questions were addressed directly at the patients and their carers to evaluate the state of
carers’ health and the caring efficiency of the family. The questionnaire was conducted among 459 patients and their 433 carers. The
majority of examined patients were over 60 years old, namely 283 people, including 109 over 75 years old.

Results and conclusions. Family is the best long-term care institution. Over 96% of chronic patients receive daily treatment regarding
household, personal, hygienic, therapeutic and transportation activities, for many months and years from their relatives. Family ensures
emotional and social needs, provides psychological and financial support. Chronic patients and their families receive help form community
nurses, family doctors and social workers. However, 21.13% of people under research do not receive any support from the outside. As a consequence of anticipated increased demand for nursery services regarding rehabilitation, geriatrics and palliative care, there is
a necessity to guarantee adequate level of health and social services, in qualitative and quantitative terms to those who due to their chronic
disease or disability, cannot single-handed operate at their place of residence.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 198-206
słowa kluczowe:

opieka zdrowotna; opieka długoterminowa; opieka socjalna; pielęgniarka domowa; opieka domowa; pacjent geriatryczny; ośrodki wsparcia

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe